/Dziennik_Urzędowy_Izb_Lekarskich_1931_R2_nr4.djvu

			OZIE' '''' I U
' Zfll fi) 
IZB LEKf\RSKICH 


i\ 


WYDl\Wl\NY PRZEZ Nl\CZELNf\ IZBĘ LEKl\RSKf\ 
wychodzi '-go kaid ego miesiąca. 


Rok lI. 
REDAKCJA 


WARSZAWA, l KWIETNIA 1931 r. 


Nr. 4. 


A D M I N I S T R A C J A: WRR S Z R W R, F R E D R Y 2. 
Konto P. K. O. Nr. 23.970. 


KflŻDY LEKf\RZ POLSKI 


'I 
-- 


zaleca niezrównanej wartości 
produkty zdrojów polskich:' 


- zamiast Soli Karlsbadskiej 
NATURALNĄ 


"BIJm ,..;.E"v" 


I t' SI 


W MORSZYIIlE 


'd. 
(
' 


.. . 


krajową. lepszą i tańszą. 
Użycie soli tej przez czas dłuższy daje szczególnie po- 
myślne wyniki u osób otyłych, przy leczeniu odtłuszcza- 
jącem, u osób starszych. dotkniętych arterjosklerozą. 
w chorobach wątroby i przewodu pokarmowego. 


- i zamiast wód gorzkich zagranicznych 
NATURALNĄ 


";-' I -
 
.. 


SI 


, S ' 


.1 


I 


:
 


WODĘ GORZKĄ 


krajową, lepszą i ta fiszą 
która jako środek przeczyszczający, działa łagodnie. nie 
zadrażniając wcale przewodu pokarmowego. 
J.J. ... ......-- 


AKAr 
W 


1
'SDYC ZNE] 
_ 1M.SfOKU 


, 


,SKA 


. . 
,
"( 


SÓL GORZKĄ , 
., . 
"  """ 
/' , '. ' 
'_!".' 
;; i.;." 
. '\' 
r: 
c..,
" ii>......,....... 
, -.. 
NATURAUH\. 
ORSZV,ŃSKA 
WODA GORZKA 


lt 
 .
.
. 


;:; 


l 

 


- ...>j.... ...Rl.£tSPĆ
"< . 
)ROJEPOJ,.SKlt' 


. W,':ł?<;ZAWfi" ._ 


,_._-n ___ 
.::. . 


Rok lI. 


l kwietnia 1931 r. 


Nr. 4. 


D I niK u i .ZfDDQJ9 
IZB LEKf\RSKICH 


WYDl\Wl\NY PRZEZ NflCZELNf\ IZBĘ LEKl\RSKf\ 
wychodzi 1-go kaid ego miesiąca. 


R E D A K C J A I A D M I N I S T R A C J A: W f\ R S Z f\ W FI, F R E D R Y 2. 
Konto P. K. O. Nr. 23.970. 
Prenumerata: 12 zł. rocznie, 6 zł. półrocznie, 3 zł. kwartalnie. Pojedyńczy zeszyt 1 zł. 50 gr. 


T R E Ś Ć: 


Z Naczelnej Izby Lekarskiej str. 


Komunikd V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Zi:! 1930 r. 103 


Z Izb Lekarskich terytorjalnych 


Izba Lek1jrska Krtlkowskll: 
Wyrok Sądu w sprawie dr.. Bolesława W1jltera ze 
Szczawnicy . ]] 1 
Wyrok Sądu w sprawie dr. Jana Kubińskiego ze 
Słom nik 112 


I;:ba LeklIrska Łódzka: 
Sprawozdenie Zarządu za rok 1930 
Sprawozdanie z działdności Sądu w ro
 u 1930 
Bilans z dnill 31 gru:Jr.ia 1930 r. 


113 
J21 
124 


Izba lekarska Poznańsko-Pomorskn te same koleje. co projekt o praktyce lekar- 
skiej. Prace nad jednolitym regulaminem Izb i Sądów zbliżają się kUl 
końcowi. 105 


W wykonaniu uchwały Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 16 lutego 
, 930 r. 'Złożono w dniu 17 maja 1930 r.: 
1. Prezesowi Rady Ministrów, 2. Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i 3. Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej memorjał o zespolęnie jaknaj- 
większej liczby spraw sanitarnych pod jednolitem kierownictwem drogą 
utworzenia p o d s e k r e t a r j li t u S t a n u s ł u ż b y z d r o w i a p r z y 
M i n i s t e r s t w i e P r a C y O p i e k i S p o ł e c z n e J. Treść memorjału 
ogłoszono w Komunikacie l Naczelnej Izby Lekarskiej (Dz. Urz. N!! 1 
w 1930 r.). 
Zgodnie z uchwałą N. J. L. z dnia 16 11.1930 r. przedłożono Min:strowi 
Spraw Wewnętrznych memorjał w sprawie zmiany rozporządzenia Min. 
Spr. Wewn. z dnia 27 lipcCl 1929 r. o i e d n o r o c z n e i p rak t Y c e 
l e kar s k i e j. W memorjale po obszerniejszem wyjaśnieniu, dlaczego wy- 
mienione rozporządzenie wymaga zmiany, Naczelna Izba Lekarska propo- 
nuje zwołanie komisji specjalnej, któraby szczegółowo ustaliła, w jakim 
kierunku rozporządzenie winno być uzup'ełnione. W memorjale, który ogło- 
szono w KOrt. unikacie I Naczelnej Izby Lekarskiej (Dz. Urz. N!! 1'30), 
podano również i skład proponowanej komisji. 
W dniu 10 maja 1930 r. złożono w Prezydjum Rady Ministr6w, w Mi- 
nisterstwie Spraw Wewnętrznych, w Ministerstwie Sprawiedliwości i Sejmie 
Rzeczypospolitej memorjał w sprawie częściowej zmiany p r O j e k t u 
z m i e n i aj ą c e g o u s t a w ę o o c h r o n i e lok a t o rów. W memor- 
jale swym prosi Naczelna Izba Lekarska o zmianę redakcji projektu w tym 
sensie, by wyraźnie zaznaczono, że mieszkanie lekarza może posiadać cha- 
rakter zbytkowny tylko wtedy gdy: l} po odjęciu pomieszczeń użytkowa- 
nych na wykonanie praktyki lekarskiej liczy ono 7 lub więcej pokoi, i 2) 
nie posiada dostatecznej ilości mieszkańców. Podano zarazem brzmienie 
pkt. 1 i 2 art. I odpowiedniej noweli w sensie uwzględniającym dezyderaty 
łekarzy. (Dz. Urzęd. I. L. Nr. 1/30 str. 22 i 23). 
Wiele Czasu : pracy poświęcono r6wnież sprawie w y t Y c z n y c h d o 
u m 6 w z l e kar z a m i K a s C h o r y c h. Ogólno-Państwowy Związek 
Kas Chorych celem stopniowego ujednostajnienia umów z lekarzami Kas 
Chorych na terenie całej Polski. opracował projekt wytycznych do tego 
rodzaju um6w. Na zjeździe Naczelników Izb Lekarskich w dniu 11 czerwca 
1930 r. po ożywionej całodziennej dyskusji postanowiono, by każda Izba 
.opracowała "projekt wytycznych", a uzgodnienie projekt6w poszcze
ólnych 
przeprowadzi następny zjazd. Na drugim z kolei zjeździe Naczeln,ków 
i przedstawicieli Izb, który odbył się dnia 7 i 8 grudnia 1930 r. projekty 
uzgodniono i p()lecono Zarządowi N. J. L. ostateczne zredagowanie "wy- 
tycznych". Z
rząd uchwałę wykonał i "wytyczne dla umów z lekarzami Kas 
Chorych" uchwalone na wymienionych zjazdach zakomunikował Og61no- 
Państwowemu Związkowi Kas Chorych. Równocześnie podano je do wiado- 
'mości ogółu lekarzy w Komunikacie 111 N.l.L. w Dz. Urz. I.L. Nr. 1 z dnia 
"3. J. 1 93
 r. Ogólno-Państwowy Związek Kas Chorych chcąc w zupełności - 10b - 


uzgodnić »wytyc7ne'" z Naczelną Izbą Lekarską przeprowadził szereg kon- 
ferencyj z delegatami N.I.L - Wobec rozbieżności zapatrywań na treść- 
niektórych artykuł6w między delegatami Zarządu N.I.L. a przedstawiciela- 
mi Og61no- Państwowego Związku Kas Chorych, Zarząd N.l.L. zwołał w 
dniu 1 lutego b. r. poraz trzeci zjazd Naczelników i przedstawicieli Izb 
I przedstawił dokładnie stan pertraktacyj prosząc zebranych o ostateczną. 
decyzję, co do spornych punktów. Zjazd zgodnie określił stanowisko. jakie- 
należy zająć co do artykułów nie uzgodnionych. W tym samym dniu w 
o
 
dzinach popołudniowych na zaproszenie Ogólno-Państwowego Związku Kas. 
Chorych przystąpił do dyskusji, nad punktami sporne mi. W trakcie obrad 
trwających 8 godzin uzgodniono szereg dotychczas spornych kwestyj, nie- 
uzgodnione natomiast pozostały: skład komisji kwalifikacyjnej i skład ko- 
misji arbitrażowej. 
W roklI ubiegłym powołano do życia k o ID i s j ę d e o n t o log i c 7- 
n ą, dając jej prócz zebranego materjału motywowany projekt kodeksu, 
deontologicznego ułożony pr7ez radcę prawnego N. l. L. mec. W. Tomo- 


rowieza. 
Z początkiem roku bieżącego (18. II. 1931) utworzono 
kur a c y j n ą, której głównem zadaniem jest scalenie i 
instytucyj ubezpieczeniowych Izb. 
Zarząd ma nadzieję, że obie komisje mimo bardzo ciężkich, włożo- 
nych na ich barki zadań podołają swym pracom i, że w roku bieżącym da 
się urzeczywistnić oba tak ważne dla Izb i świata lekarskiego zadania:- 
ułożenie kodeksu deontologicznego i scalenie instytucyj ubezpieczeniowych 
lekarskich. 
Prowadząc w dalszym ciągu, jak i w roku ub. starania o uregulowa- 
nie spraw podatkowych Zarząd w dniu 24. II. 30 r. złożył w Sejmie na 
ręce Marszałka Sejmu i 9 członków Komisji podatkowej memorjał w spra- 
wie u s t a w o w e g o z w o l n i e n i a l e kar z y o d p o d a t k u 
p r z e m y s ł o w e g o (o b r o t o w e g o). Delegaci Naczelnej Izby Le- 
karskiej w osobach Dr. Kapuścińskiego i Dr. Róbina przy składaniu me- 
morjału konferowali z 6wczesnym mar
załkiem Sejmu p. Daszyńskim, który 
odniósł liię przychylnie do dezyderatów N.1. L., konferowali r6wnież i z po- 
szczególnymi członkiimi klubów. Do decydujących w tej sprawie uchwał 
sejmowych nie doszło. Wobec braku narazie widok6w na przychylne za- 
łatwienie dezyderatów lekarzy ze strony władz, Zarząd postanowił poczynić 
starania o uporządkowanie spraw podatkowych, z jednej strony przez 
zebranie doraźnie odpowiedniego materjału za pośrednictwem Izb dla 
uzyskania danych co do podniesienia podatku w stosunku do roku ubie- 
głego, na co wpłynęły skargi ze strony kilku Izb. - Licząc się jednak. że 
zebrtInY tą drogą materjał może być zbyt szczuply, Zarząd postanowił 
z drugiej strony przystąpić do opracowania statystycznego sprawy po- 
datkowej na podstawie cyfr zebranych w Państwowych Izbach Skarbo- 
wych, Kasach Chorych i t. p. Opracowanie tego rodzaju uwzględniające 


komisję as e- 
ujednostajnienie- - 107 - 


1J'ozmieszczenie lekarzy w Polsce, ich płacę w stosunku do -Czasu pracy, 
.i}ość godzin pracy na dobę, wydatki związane z pracą lekarza i t. p., 
może określić dość dokładnie ogólne położenie materjalne stanu le- 
karskiego. 
W pewnym związku z tem zagadnieniem pozostaje praca rozpO<;zęta 
przez Zarząd nad przeprowadzeniem wśr6d członk6w Izb a n k i e t y, kt6- 
rraby przyczyniła się do ujawnienia przyczyn nieprzystosowania się lekarzy 
.do warunk6w obecnych, kt6raby ujawniła, czego od lekarzy wymC\ga wsp6ł
 
.czesne życie a do czego ich nie przygotowano. Spodziewamy się, że wy- 
.niki ankiety będą materjałem, z którego będzie można czerpać w wielu 
-sprawach a przede wszystkie m tych, kt6re wiążą się ze studjami i specja
 
Iizacją lekarzy. Prawdopodobnie - będą korzystać z niego wyłoniona przez 
'Zarząd komisja dla spraw orzecznictwa i świadectw lekarskich, jakoteż 
komisja do określenia uprawnień do tytułu specjalisty. Powołanie tej ostat- 
.niej uchwałą Zarządu z dnia 18 lutego 193J r. jest przystąpieniem do re- 
alizacji wniosku Izby Lekarskiej Krakowskiej z 1929 roku. Komisja do okre- 
-ślenia uprawnień do tytułu specjalisty ma o tyle ułatwione zadanie, że uzy- 
skała bogaty materjał zebrany przez Izbę Warszawsko-Białostocką i prze- 
k
zany przez tę Izbę Zarządowi N.I.L. 
Z prac. które rokują pomyślne załatwienie należy wymienJc sprawę 
przyłączenia lekarzy Górnego Śląska do Izby Lekarskiej 
Kra k o w s k i e j. Na posiedzeniu N. I. L. w dniu 16 lutego 1930 r. zapad- 
Ja następująca uchwała: "Naczelna Izba Lekarska stojąc w zasadzie na 
'Stanowisku konieczności utworzenia Izby Lekarskiej Śląskiej ze względu 
na małą liczbę członków, jaką obejmowałaby Izba Lekarska Śląska uważa 
"Utworzenie obecnie oddzielnej Izby Śląskiej za niewskazane. Doświadczenie 
bowiem pOliczyło nas, że Izba funkcjonuje dobrze. gdy ma przynajmniej 
fiOO czlonków. Naczelna Izba Lekarska zaleca tedy Zarzqdowi wszczęcie 
'Starań o przyłączenie lekarzy z G6rnego $ląska do Izby Lekarskiej 
Krakowskiej", Sprawa ta przez dłuższy czas budziła pewne wątpliwości 
prawne, szło mianowicie o to, czy rozciągnięcie ustawy o wykonywaniu 
.praktyki lekarskiej należy do kompetencji Sejmu Rzeczypospolitej. czy też 
Sejmu Śląskiego. Opinja prawna wyjaśniła nam, że rozciągnięcie omawia- 
,nych ustaw na ziemie górnośląskie wojew6dztwa górnośląskiego podlegd. 
wyłącznie kompetencji Sejmu Rzeczypospolitej. W związku z tem w naj- 
bliższvm czasie zostanie wystosowany do Ministrii Spraw Wewnętrznych 
.memorjał, kt6ry będzie początkiem realizacji przytoczonej uchwały N. f. L. 
Na posiedzeniu N. I. L. dnia .16 lutego 1930 r. Izba Lekars
ta Lwa- 
nNska przedłożyła szere
 wniosków przekazanych Zarządowi do rozpa- 
trzenia. Bodajże najważniejszym z nich był wniosek domagający się z a- 
g war a n t o w a n i a t a j e m n i c y l e kar s k i e j w p r o c e s a c h s ą d 0- 
w y c h na równi z tajemnicą adwokacką. Sprawa ta została częściowo 
..załatwioną w projekcie nowelizacji art. 11 ustawy o praktyce lekarskiej w 
.zdaniu: "w postępowaniu sądowem nie wolno lekarza przesłuchiwać jako - 108 - 


świadka co do faktów, które spostrzegł, usłyszał lub przeniknął podcza!; 
i na skutek wykonywania swego zawodu." 
Ustęp ten po żywej dyskusji wprowadzono do projektu nowe!izacji 
ustawy o praktyce lekarskiej ułożonego przez Sekcję Administracyjną Pań- 
stwowej Naczelnej Rady Zdrowia. Nie wyklucza to jednak wystąpienia 
Naczelnej Izby Lekarskiej do Komisji kodyfikacyjnej o nowelizację Kodek- 
su Postępowania Karnego i prawdopodobnie akcja pójdzie równolegle w 
obu kierunkach. 
Przy rozpatrywaniu wniosku Izby Lekarskiej Lwowskiej o zwrócenie 
się do władz rządowych i samorządowych, by te rozpisywały k o n kur s y 
n a w o I n e p o s a d y l e kar s k i e, Zarząd musiał uwzględnić, że rozpisy- 
wanie konkursów nie jest obowiązującem dla wszystkich posad lekarskich. 
w szpitalach n. p. na zasadzie art. 22 Rozporządzenia Rzec7ypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych, koniwrsy są obowiązu- 
jące tylko przy obsadzaniu stanowisk dyrektor6w, ich zastępców i ordyna- 
tor6w. Żądanie zatem rozciągnięcia zasady obsadzania wszystkich wolnych 
posad lekarskich drogą konkursów byłoby sprzeczne z obowiązującemi prze- 
pisami. Zasadę omawianą Zarząd starał się realizować inną drogą, a mia- 
nowicie przy omawianiu i układaniu wytycznych do umów Kas Chorych, 
z lekarzami, przez realizowanie tej zasady w ustawodawstwie szpitalnem 
przez delegata Naczelnej Izby Lekarski
j do Sekcji do spraw szpitalnictwa 
Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia, przez wyłonienie specjalnej komisji, 
która ma opracować projekt obsadzania stanowisk ordynatorów i naczelnych 
lekarzy i wreszcie przez zwrócenie się do Izb z propozycją utworzenia 
przy każdej Izbie Biura pośrednictwa pracy na wzór takiego biura istnie- 
jącego przy Izbie Lekarskiej Wileńsko-Nowogródzkiej. Ta ostatnia akcja 
jest omówiona obszerniej w sprawozdaniu z działalności Zarządu Izby Le- 
karskiej Poznańsko-Pomorskiej za 1930 r. pkt. II (Dz. Urzęd, Nr. 4 
z 1931 r.) 
Wreszcie w sprawie wniosku Izby Lekarskiej Lwowskiej domagającego 
się unormowania warsztatów lekarsko- specjalistycznych Zarząd uznał za 
słuszną opinję swego radcy prawnego, która brzmi następujllCo: 
"Praktyka władz administracyjnych jest ustaloną w tym kierunku. JZ 
wszelkie gabinety i Iaboratorja ściśle związilne z wykonywaniem praktyki 
lekarskiej przez lekarza specjalistę nie wymagają żadnych koncesyj, ani 
zezwoleń, natomiast 
akłady o chara\terze przemysłowym oderwane od 
wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej, a tylko zatrudniające wśród 
swego personelu lekarzy lub będące własnością lekarzy, podlegają zwykłej 
policji ,przemysłowej. Jeżeliby w poszczególnych wypadkach władze admi- 
nistracyjne ingerowały w duchu ścieśniające m prawo W'ikonywania praktyki 
lekarskiej prz
z lekarzy specjalistów w specjalnościach wymaga;qcych pra- 
cowni mechanicznych, chemicznych lub fizycznych, należałoby hronić praw 
lekarzy w drodze sporu administracyjnego, z Najwyższym Trybunałem Ad- 
ministracyjnym włącznie, natomiast wywoływilnie ..unormowania" spe.;:.jal-- - 109 - 


onego tej sprawy przez jakąś "autentyczną interpretac j ' ę " wł adz 
państwo- 
wych nie jest pożądane, ponieważ dotychczasowy "stan pOsiadania" leka- 
rzy w tej dziedzinie opiera się na szerokiej interpretacji sk" py ch . , 
. . ..", .. przeplSOw 
ustawowych l przy "interpretacJI mOj;!łby w dzisiejszej epoce t d . 
. . . . . en encyj 
'flskalno
etat}'stycznych ulec raczeJ oj;!ramczemu niŻ powiększeniu." 
Wiele trudnej pracy przysporzyła Zarządowi s p r a w a przy j m 0- 
wa n i a po s a ci p r z e z l e kar z y w c z a s i e b e z k o n t rak t o w n y m. 
Sprawa to dla życia Izb bardzo ważna, rozbija bowiem społeczność 
lekarską i obniża znaczenie stanu lekarskie
o. Zarząd na pełnem posie- 
dzeniu w dniu 21 marca 1931 r. po określeniu przyczyny i istoty konHi\ttu 
.uchwalił następujące wnioski: 
"Sam fdkt ogłoszenia stanu bezkontraktowego przez związki zawodo- 
we lekarskie nie może być w dzisiejszym stanie rzeczy podstawą formalną 
,do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza, który przyjął 
. posadę objętą stanem bezkontraktowym; jednakże okoliczności, wśród ja- 
kich lekarz posadę taką obj ł, mogą uprawnić Izbę Lekarską do wkrocze- 
nia dyscyplinarnej;!o na podstawie art. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1921 r. 
o ustroju i zakresie działaniich rzeczoznawców do Urzęd6w podatkowych i przez inge- 
rencję w Komisjach odwo!awczych. W zakresie podatku dochodowego 
stwierdzono, że Urzędy SKarbowe nie uznają odliczeń na opłacone podat- 
l
i, na ubezpieczenia ;l.yciowe, na Kasę Ch. i inne, wymienione w formula- 
rzu zeznania i uważają. że te odliczenia są objęte już w sumie odliczenia 
na koszty wykonawstwa zawodu (obecnie '25?c). Wobec tego stanu rzeczy 
Zarzl)d umał. że wysokość tego obliczenia należy podnieść do 30

. Poru- 
Szano również sprawę dowolności określania wysokości dochodu oz pracy 
zawodowej w z
znaniach o podatku dochodowym. Zarząd uważał że r;oj- 
sławą do obliczeniu powinno być zeznanie o obrocie. wzgl. jego wyn.iilr, 
z dokonancrn odliczeniem odpowiedniego procentu na koszty wykonawstwa 
zawodu. W tej sprclwic Pr
zydjum Zarządu zwróciło się do Prezesa Izby 
Skarbowej. 
f) W toKu sprdwozddwczym Dep3:tament Służby Zdrowia za- 
jął się s p i s e m l e kar 
 y P. P. Spis miał zaw;erać trzy części, 
przyczem w części 1-ej mieli być umieszczeni lekarze państwow 
.ci lI-ej samorządowi i w części m-ej pozostali. Zarząd uważał, że tego 
1I'0dzaju podział będzie krzywdzący dla lekarzy państwowych i samorządo- 
wych. albowiem będą oni niejako usunięci z ogólnego spisu, jakim powin- - 118 - 


na być część m'cii:!. Zarząd zwrócił się z odpowiecJniem pismem do Na- 
czelnej Izby Lekarskiej. 


3. S p r a w y Z d r o w o.t n o ś c i P u b l i c z n e j. 


W zakresie sprdW Zdrowotności Publicznej Zarząd dążył do uspraw- 
nienia pracy lekarskiej. A więc ingerował w sprawie obsadzenia stanowisk 
lekarskich drogą konkursu. W zakresie Kasy Chorych spowodował przepro- 
wadzenie konkursu na stanowiskach Ordynatorów Okr. Szpitala Kas Ch. 
w Łodzi; w wydziale Zdrowotności Magistratu m. Łodzi wziął udział w 
Komisji konkursowej, delegując swego przedstawiciela i zastępcę; wreszcie 
dążył do przeprowadzenia etatyzacji stanowisk lekarskich w Zakładach 
komunalnych. W tej ostatniej sprawie Prezydjum Zarządu odbvło dwie 
konferencje z Zarządem miasta, który przychylnie się odniósł o postula- 
tów Izby i sprawa zdaje mi się być na drodze ku realizacji. 
Wreszcie Zarząd poparł wniosek M. S. W. o zakazie wyrobu i spro. 
wadzania heroiny (diacetylmorfiny), jako środka bezwzgI
dnie szkodliwego 
dla organizmu. 


4) S p r a w y S p o ł e c z n e. 


W zakresie spraw społecznych przedewszystkiem nasunęłd się sprawa 
udziału Izb w materjalnem popieraniu naukowej działalności w dziedzinie 
higjeny i medycyny społecznej przez konkursy i premje. Zarząd w zupeł- 
ności podzielił pagląd Naczelnej Izby Lekarskiej, że działalność naukowa 
n'e należy bezwątpienia do zakresu spraw samorządu zawodowego - Izby 
Lekarskie mogą się zajmować ).Iopieraniem rozwoju nauk lekarskich, jednak- 
że tylko po wypełnieniu funkcji władzy samorządu zawodowego, ieko 
swego najważniejsze
o zadania. W uznaniu wielkich zasłu
 i dużego po- 
żytku Kasy im. Mianowskiego Zarząd ofiarował jednorazowo złotych dwieś- 
cie i uchwalił wstawić odpowiednią kwotę w preliminarzu budżetu na 
rok 1931. 
Z innych ofiar na cele społeczne zaznaczyć należy ofiarę zł. 200 na 
budowę Domu Medyk6w w Zakopanem i zł. 50 na budowę Kolonji lnw. 
in'. Marsz. Piłsudskiego w Gołotczyźnie pod Ciechanowem. "Rodzinie 
Lekarskiej" przesłano zł. 100. Dla zasilenia funduszu Pol. Tow. nad gro- 
bami poległych uchwalono zakupić nadesłane znaczki. 
W odpowiedzi Ha odezwę Kom;tetu Budowy Pomnika dla uczczenia 
pamięci członków Służby Zdrowia, poległych za Ojczyznę, Zarząd w 
uznaniu ważnoscl sprawy uchwalił poprzeć tę akcję i zwraca się do Rady 
z wnioskiem opodatkowania członków Izby w roku 1931 ofiarą złotych 
4-ch, płatną w ratach kwartalnych po zł. jeden. 
W roku sprawozdawczym Zarzljd wziął udział w uroczystościach ku 
czci 
. p. Jana Dekerta, w uroczystości obchodu 100-letniej rocznicy po- 
wstania Listopadowego, jubileuszu 25-1ecia szpitala Anny-Marji, w otwarciu. - 119 - 


Zjazdów Dermatolo
ów i Psychiatrów w Łodzi; pożatem brał udział w 
pracach przygotowawczych do Zjazdu Słowiańskich Lekarzy w Splicie. 
Dość głośne m echem odbiła się sprawa przem6wienia Komisarza 
Kasy Chorych na uroczystości otwarcia Okręgowego Szp. Kas Chorych, w 
którem Komisarz twierdził, jakoby Szpital Okr. był pierwszą plac6wką, w 
której młodzi lekarze będą mogli 
ię kształcić i uzupełniać wiedzę lekar- 
ską. To przemówienie wywołało protest ze strony Zarządu Izby i Ł6dzkie- 
go Towarzystwa Lekarskiego, które wskazały na duże zasługi dotychczaso
 
we.go szpitalnictwa łódzkiego na polu kształcenia młodych lekarzy i pogłę- 
biania ich wiedzy lekarskiej. Protest wywołał odpo\
'iednie wyjaśnienie 
Komisarza, przyjęte przez obie protestujące organizacje. 


5) l n s t y t ue j e S a m o p o m o c y K o I f" żeń s k i ej. 


Z6rząd kierow&ł Kasą Ubezpieczeniową. W roku sprawozdawczym 
zmarło 12 kolegów. Premji wypłacono w roku 1930 dwanaście! przyczem 
terminy sldadek za dwie premje ostatnie zostały wyznaczone na rok ] 931. 
Zgodnie z wnioskami Rady. przyjętemi na posiedzeniu 9 lutego roku 
ub. Zarząd zajął się sprawą kar i niepłacenia składek i uchwalił odpowied- 
nie zmiany, zamieszczone w komunikacie N-rze 11-ym Biuletynu, przy- 
czem uznał za możliwe 14morzyć, nałożone do 38-ej składki bieżącej, 
kary. 
Nowy tryb postępowania zyskał ogólną aprobatę i wywołał potrzebę 
zmiany niektórych punkt6w Statutu Kasy Ubezpieczeniowej. Te zmiany 
stanowią oddzielny punkt porządku dziennego posiedzenia Rady. 
Naogół Kasa działa sprawnie, składki wpływają względnie regularnie, 
zaległości również znacznie się zmniejszały. 
Szczegółowa działalność Kasy Ubezpieczeniowej będzie om6wiona 
przez Kierownictwo Kasy. 


6) R e g u I o w a n i e z a t a r g ó w. 


Regulując zaturgi pomiędzy lekarza..;, lekarzami a publicznością 
i Instytucjami Zarząd przekazał Sądowi Izby spraw 21, we własnym za
 
kresie załatwił siJraw 20. Ze spraw załatwionych we własnym zakresie na 
omówienie zasługuje sprawa wydawania świadectwo obniżeniu zdolności 
do pracy robotnika polskiej narodowości, wskutek nieszczęśliwego wypad- 
ku, na robotach w Niemczech. Generalny Konsulat Polski w Berlinie 
oskarżył jednego z lekarzy łódzkich, będącego mężem zaufania Urzędu 
Ubezpieczeń Niemieckiego, o stronne orzeczel'ie ku szkodzie obywateli 
polskich; Izba przeprowadziła dochodzenie, kt6re jednakże nie dało wyrai- 
nych podstaw, do uznania tego oskarżenia. 
W roku sprawozdawczym Zorząd przesłdł U\\agi w sprawie projektu 
"wytycznych" do umćw z lekarzami Kas Chorych, oraz uwagi w sprawie no- - 120 - 


welizacji Ustaw lekarskich o praktyce i o Izbach - Naczelnej Izbie 
Lekarskiej. 
Otrzymano w roku sprawozdawczym zawiadomienia następujące: 


a) O d N a c z e l n e j l z b y L e kar s k i e j - o Zjeździe przedstawi- 
cieli organizacji ratowniczych w Polsce- 
- o kursie ogólnokształcącym dla lekarzy przy Wy dz. Lekarsl\im Uno 
War. w czasie od 27. m. do 9. IV. 1930 r. 


- o budowie sanatorjum dla młodzieży akademickiej w Zakopanem, 
z wezwaniem do składania ofiar 


- o kongresie z dziedziny nauk lekarskich w Liege, w związku z wy- 
stawą międzynarodową 


- o kursie dokształcającym dla lekarzy w Karlovych Varach w dniu 
14 - 20 m. IX. 1930 r. 


'- o I-szym Polskim Zjeździe w sprawie badania i zwalczania reuma- 
tyzmu w Inowrocławiu dnia 6. i 7. m. IX. 1930 r. 


- o pozbawienie dyplomu lekarskiego Jerzego Urbanowicza, wobec 
w}'roku na trzy lata domu poprawy 


- o VI-ym Kursie Trachomatologicznym. 


b) Od Ministra Skarbu Okólnik w sprawie wydawania 
przywóz środków leczniczych nie zarejestrowanych 
dawczych. oraz dla użytku osób prywatnych. 


pozwoleń na 
w celach ba. - 121 - 


Sprawozdanie z działalności Sądu Izby Lekarskiej Łódzkiej 
w roku 1930. 


!Lista spraw 


"Skład osobisty Sądu. Sąd Izby Lekarskiej Łódzkiej w roku sprawo- 
zdawczym stanowili obrani przez Radę, w dniu 9 lu- 
ego 19 31 r. następujący Sędziowie: 
Dr. Dr. Gurtzman Józef, Kryszek Henryk, Maczew- 
ski Maksymiljan, Margolis Aleksander, Marzyński Jó- 
zef, MisjoJl Bolesław, Mittelstaedt Edward, Nowicki 
Stanisław, Prechner Zdzisław, Reiterowski Hieronim, 
Rosiewicz Józef, Rueger Henryk, Schweig Józef, 
Skalski Stanisław, Sterling Seweryn, Tenenbaum Adam- 
Szymon, Tochterman Adolf, Wolfson Mojżesz. 
Z a s t ę P c y: 
Dr. Dr. Bergson Henryk, Dengel Leopold, Do- 
browolski Jan, Gundlach Ludwig, From Benjamin, 
Heller Maurycy, Keilson Stefan, Knichowiecki Broni- 
sław, Margolisowa Anna, Mogilnicki Tadeusz. Soko- 
łowski Ryszrd, Sonnenberg Emanuel, Szyfman Leon, 
Tomaszewska Mf\tylda. Ziegler Artur, Żurkowski Jan. 
Zmiany zaszłe: 
Dr. Dr. Bienlecki i Groyecki" z powodu wyjazdu 
przestali być zastępcami Sędziów. 
Prezydjum: 
Przewodniczący - Dr. Mittelstaedt Edwf\rd. 
Zastępcami Przewodniczącego a zarazem Pr7.e- 
wc.dniczącymi l-go, II-go i III-go Kompletów orzel
a- 
ących: 
Dr. Dr. Sterling Seweryn, Skalski Stanisław 
Rueger Henryk. Pisarz Jeneralny - Dr. Marzyński 
Józef. Zastępca - Dr. Prechner Zdzisław. (obrdni 
w dniu 17 lutym 1930 r.). 
sądowych: 
ozostałych z roku ubiegł. 
wprowadzonych w ciągu r. 1930 


Spr. 


" 


5 
21 
26 
7 
19 


razem spr. 
z tych przeniesiono na 1931 r. spr. 
Liczba spraw załatwionych w 1930 r. - 122 - 


z tych 


Na posiedzeniu roz- 
ważającem umorzono 


z powodu pogodzenia się stron 
z powodu, że nadają się do sqdu 
honorowego 
z powodu cofnięcia oskarżenia 
z powodu braku cech złośliwo
ci 
z powodu uregulowania należności i uza- 
sadnionego wyjaśnienia zaniedbania terminu 
płatności 


razem spr. 


Sądzono w kompletach. 


spraw 


Orzeczenia: 


Zwolniono od winy i kary 
Udzielono ostrzeżenia 
napomnienia 
nagany 


w spr. 


" 


" 


razem spr. 


ł"1otywy: 


Zwolnienie od winy i kary 
nastąpiło 
z powodu, że przekroczenie zaszło 
w związku z panującą epidemją (2 razy) 
z powodu okoliczności łagodzą- 
cych (2 razy) . 
z powodu pogodzenia się stron (1 raz) 


o trzeżenie 
udzielone: 


zostało 


Za ociąganie się z wydaniem 'Zaświadczenia 
o konieczności wyjazdu do szpitala do 
Łodzi. 
Za uchylanie się od wypełnienia zobowią- 
zań wobec os6b trzecich. 
Za niestosowanie się do przepis6w uchwały 
Izb V i nie płacenie składek Ubezpiecz. 
Za rozsiewanie fałszywych wieści o lwledze 
wobec chorych i personelu szpitalnego. 


1 
1 


3 
8 


11 


5 
4 
1 
1 
J 1 


w spr. 5 


....spr.4 - 123 - 


Napomnienie zostało 
udzielone: 


w spr. 1 


Zlek cewcżenie obowiązku lekarskiegQ. 


Nagana zastal a udzie. 
lona: 


w spr. 


Za ordynowanie w stanie nietrzeźwym. 


Sprawa odwoławcza wpłynęła jedna (w spr. L. 
95). Wyrok został złagodzony przez zmiar,ę kary II-go 
stopnia na pierwszy - ostrzeżenie, oraz przez zwol- 
nienie od ogłoszenia w pismach. 


Sekretarz: (-) Dr. Marzyński. 
Za zgodność z oryginałem: 
Sekretarz Izby Lekarskiej Łódzkiej. - 124 - 


Jv\lIjątek 
Kasa 
P. K. O. 
Zaległe składki członkowskie 
Łódzkie Tow. Elektryczne (kllu( ja) 
Towarzystwo Lekarskie w Łodzi 
Związek Lekarzy 
Ka
a Ubezpieczeniowa 
Ruchomości 


B i I a n s z d n a 31 


zl. 4304.21 
1991,08 
5919,- 
45- 
378:94 
606,30 
102 29 
3275,84 
7/. 16631.66 


Rachunek Strat 


z y s- 


Win ien 
K o s z t y a d m i n i s t r l:! c j i, o r g iii n i z a c j i i r e p r e z e n t a c J i 
Sklt;ldka do Naczelnej Izby LekarsKiej zł. 3000,- 
Koszty podróży, diety 671,40 zl. 
Koszty sądu (wydatki zł. 456.-wpły\\y zł. 4
5) 
Koszty handlowe: 
Druki 
Materjały piśmienne 
Porto, telegraf 
T
lefon 
Bilety tramwajowe dla gońc:a 
Koszty bankowe 
Prenumeraty 
Ogłoszenia 
Reperacja maszyny do pisania 
Różne drobne wydatki 


3671,40 
1.- 


zl. 


760.60 
276,47 
606,96 
205,98 
180,- 
39,58 
60,-- 
57,- 
46.- 
110,30 


zł. 2342,78 


Koszty personelu 
Pensja sekretarki zl. 3363.75 
księgowego 650,- 
.. gońca 903,50 
Składka do Kasy Ch. 264,37 
Zakl. (Ibezp. Pr. Umysl. 187,45 zł. 5369,07 
Koszty lok a I u 
Komorne zł. 1100,- 
Pozostałość należności Z8 lokal 1775,- 
Podatek od lokalu 88,- 
Świat/o 243,94 
Opał 167,84 
Porządkowanie 10k.,lu, drobne neprawy 580,94 zl. 3955,72 
Różne rachunki 
Ofiary: Rodzi n8 L
karska zl. 1CO 
KolP. Budowy Kolop. Inwal. 50 
Kasa Mianowskiego 200 
Kolo Stud. Mecł. U. W. 200 zł. 550,- 
l-ImortYl8cj!l ruchomośd 498,93 
Drobne wydatki 253,83 71. 1302,76 
zl. 16642,73 
Nadwyżka wplywów 8388,56 
7/. 25031.29 g r u d n i a 1 9 3 O r. 


- 125 - 


NZlczelna Izba Lekarska (składka za 1929 r.) 
(sprawy sądowe) 
Kapitał: stan ne 1.1.1930 r. 
nadwyżka za 1930 r. 


zł. 30Q.- 
900.10 
zł. 7043,- 
8388,56 


k ó W Z d n i a 31 g r u d n i a 1930 r. 


Składki członkowskie 
Dodatkowa składk
 (na lokal) 
P. K. O. odsetki za 1929 r. 
1930 r. 


Drobne wpływy 


zł. 


106,11 
52,18 


Ż ród ł o. 


zł. 1200,10 


zł. 15431,56 


zł. 16631.66 


Me 


zł. 19385,- 
5377,- 


158,29 
111,- 


/ 
/ 


zł. 2503\ ,29 - J26 - 


Izba Lekarska Poznańsko-Pomorska 


Komunikat 59 
Izby Lekarskiej Poznańsko' Pomorskiej (Kad. III 1929-31). 


Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Izby Lekarskiej P.-P. z a rok 1 930. 


Rada IzLy Lekarskiej P.-P. odbyła w roku sprawozdawczym jedno po- 
-siedzenie, Zarząd Izby Lekarskiej P.' P. 22 posiedzeń. 
Skład Zarządu bvł następujący: Prof. Dr. Gantkowski z Poznania _ 
naczelnik, dr. Krysiewicz z Poznania - zast. naczelnika, dr. Steinborn z 
Torunia - zast. naczelnika, dr. Wieleński z Poznania - pisarz, dr. Matu- 
szewski z Poznania - skarbnik oraz członkowie: dr. Dubiski z O!ltrowa 
dr. Dymiński, dr. Jagielski i dr. Rabski z Poznania. W posiedzeniach brali 
naog6ł udział wszyscy członkowie, zamiejscowych członków Zarządu zastę
 
powali w miar«=: potrzeby dr. Chmielewski z Poznania i płk. Jarociński z 
Poznania. Na miejsce dr. Jarocińskiego, który przeniósł się do Gostynina, 
\\-stąpił dr. Sobecki. 
Liczba zarejestrowanych w Izbie lekarzy wynosiła w dniu 31. 12. 30 r. 
1095. Z tej liczby przypada na Wojew6dztwo poznańskie - 826 lekarzy, 
na Wojew6dztwo pomorskie 269 lekarzy. W r. ub. t. j. w r. 1929 liczba 
og61na lekarzy wynosiła 1004, podniosła się zatem o 9' lekarzy. 
W roku sprawozdawczym zmarł'o 20 lekarzy i to w Województwie 
poznańskiem - 16. w Wojew6dztwie pomorskiem 4. 
Z liczby zmarłych lekarzy było w wieku: 
do 40 lat 1 
od 4 J - 50 4 
" 51 - 60 - 3 
61 - 70 4 
.. 71 - 80 n = 5 
" 81 - 90 n = 3 
Rodzinom po zmarłych lekarzach wypłacano premję ubezpieczeniową 
natychmiast po doręczeniu urzędowego aktu śmierci i podpisaniu dekla- 
racji. 
Premja ubezpieczeniowa podniosła się po uchwaleniu zmian statutu 
Kasy Ubezpieczeniowej z 4.270 zł. do ca 8.350 zł. 
__ Wdowom po leIH1rzach udzielono jednorazowego wsparcia w 13 wy- 
padkach. 
Do Izby wpłynęło pism 1740, wysłano zaś 2170, dziennik nadawczy 
wykazuje pozycyj 1578, agendy w Izbie. jak widać. wzrastają z roku na rok. 
l. Zgodnie z zapowiedzią, podaną w ust. 10 zeszłorocznego sprawo- 
-zdania izbowego, a odnoszącą się do ułożer ia now\ ch przepis6w deonto- 
logicznych, mających obowiązywaf.: na terenie Ilby Lekuskiej P.-P., Zarząd - 127 


Izby Lekarskiej P.-P. powołał Komisj
 dla wykonania tej pracy. Komisja 
pracę tę uciążliwą ukończyła, przedkładając Zarządowi projekt przepis6w 
deontologicznych, kt6re miałyby zastqpić dotychczas obowiązujące Ustawy 
etyczne na terenie Izby tut. Dotychczasowe bowiem przepisy okazały się 
za szczupłe i niewystarczające. Za podstawę do pracy Komisji posłużył 
znany Kodeks deontologiczny dr. Mikołajewskiego. Nowe przepisy deontolo- 
giczne są podzielone na następujące rozdziały: 
I) Obowiązki lekarzy w ogólności, 
2) Obowiązki lekarzy względem chory",h, 
3) Obowiązki lekarzy względem publiczności, 
4) O.:,owiązki lekarzy względem kolegów, 
5) Przepisy o konsyljach lekarskich, 
6) Przepisy o honorarjach lekarskich, 
7) Obowiązki lekarzy względem Izby Lekarskiej, 
8) ObJwiązki lekarzy Kas Chorych i innych instytucyj społecznych, 
9) Obowiązki lekarzy w pracy naukowej, 
10) O obowiązkach lekarzy sanitarnych. 
Wobec doniesienia Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 30. 10. 30 r. 
L. dz. 499.30, że Komisja Naczelna Izby Lekarski
j również opracowuje 
przepisy deol}tologiczne, które Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej roześle 
Izbom terytorjalnym, Zarząd 'Izby Lekarskiej P.-P. przerwał na razie roz- 
patrywanie kodeksu deontologicznego do czasu nadejścia projektu tegoż 
kodeksu z Naczelnej Izby Lekarskiej, by projekt swój uzgodnić z projektem 
kodeksu Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Dla tych powod6w Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. nie rozesłał człon- 
kom Rady Izby swego projektu przepisów deontologicznych celem zazna- 
jomienia się z nim i przedyskutowania na posiedzeniu Rady. 
II. Naczelna Izba Lekarska zaproponowała utworzenie biura pośred- 
nictwa pracy przy wszystkich Izbach Lekarskich, wychodząc z założenia, 
że biuro takie, ułatwiając z jednej strony pracę władz konkursowych, 
jednocześnie miałoby wpływ na obsadzenie przez Izb«=: posad lekarskich. 
Naczelna Izba Lekarska doszła do tegoż przekonania na podstawie wniosku 
Izby Lekarskiej Lwowskiei. na posiedzeniu Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 
16. II. 30 r., który brzmiał: "Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej zechce zwr6- 
cić się do odnośnych władz rządowych oraz władz samorządowych, aby 
rozpisywały konkursy na wolne posady lekarskie, a nie obsadzały ich bez 
poprzedniego ogłaszania konkursów, a więc niejako drogą cichą". 
Naczelna Izba Lekarska jest zdania, że akcja Naczelnej Izby Lekar- 
skiej w zrealizowaniu przytoczonego powyżej wniosku byłaby o wiele ła- 
twiejsza, gdyby biura pośrednictwa pracy powstały przy każdej Izbie, 
przyczem Naczelna Izba Lekarska wskazała na regulamin już istniejącego 
biura pośrednictwa pracy przy Izbie Lekarskiej Wileńsko-Nowogrodzkiej. 
Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. uznając postulat Naczelnej Izby Lekar- 
skiej zasadniczo za słuszny, aczkolwiek trudny do zrealizowania, powołał - 128 - 


Komisję do przygotowania odpowiedniego regulaminu biura pośrednictwa, 
pracy. na wzór podobnych biur przy innych Izbach. 
Regulamin Komisji wymaga jednakowoż bardzo dokładnego rozpa- 
trzenia przez Radę, jeśli Biuro ma spełnić należycie powierzone mu za- 
danie. 
III. By ująć ramami statutu udzielanie zapomóg wdowom i sierotom po- 
lekarzach, Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. opracował Statut Kasy Zapomogo- 
wej dla wdów i sierot po lekarzach przy Izbie Lekarskiej P.-P., kt6rego 
celem jest udzielanie zapomogi pieniężnej wdowom i sierotom po leka- 
rzach, pozostających w ciężkich warunkach materjalnych. 
Zarzqd Izby przedstawia Radzie Izby Lekarskiej statut do oceny i ewtl. 
przyjęcia. 
IV. Zarząd Izby Lekarskiej P..P. w roku spri\wozdawczym opracowCl 
również Statut Kasy Zapomogowej dla członków Izby Lekarskiej Poznań- 
sko-Pomorskiej, znajdujących się z powodu stanu zdrowia w ciężkich wa- 
runkach materjalnych. 
R6wnież i ten Statut Zarzqd Izby Lekarskiej P.- P. przedstawia Radzie 
Izby do rozpatrzenia i przyjęcia. 
Przy tworzeniu nowych Kas Zapomogowych. Zarząd Izby Lekarskiej- 
P.-P. miał z jednej strony na oku dobro wdów i sierot jak i dobro It::karzy,. 
znajdujących się w ciężkich warunkach materjalnych z powodu złego stanu 
zdrowia, z drugiej jednak strony r6wnież dobro członk6w Izby Lekarskiej 
P.-P., kt6rzy zarówno przez składki na rzecz Izby, a jeszcze więcej przez 
składki na rzecz Kasy Ubezpieczeniowej na wypadek śmierci są dostatecz- 
nie obciążeni. Dlatego Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. przy opracowaniu 
obydwóch Statut6w nie projektował dalszego obciążania finansowego człon- 
ków Izby. 
V. Og6lno. Państwowy Związek Kas Chorych przesłał Izbie projekt 
wytycznych do um6w z lekarzami, zawieranych przez poszczeg61ne Kasy 
Chorych. prosząc o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zarząd Izby Lekar- 
skiej P.-P. rozpatrywał projekt przesłany i przesłał Ogólno-Państwowemu 
Związkowi Kas Chorych szczeg6łowe uwagi do przesłanego projektu wy- 
tycznych do um6w z lekarzami. 
R6wnież Naczelna Izba Lekarska zwr6ciła się do Izby tut. w tej samej 
materji, by przesłać jej ze względu na zjazd naczelnik6w Izb Lekarskich 
w sprawie wytycznych do umów z lekarzami gotowy projekt wytycznych 
do um6w z lekarzami. 
Zarząd Izby Lekarskiej P.- P. przesłał Naczelnej Izbie Lekarskiej 
szczególowy projekt wytycznych do um6w z lekarzami. 
VI. Zgodnie z uchwałą Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 16. II. 30 r. 
Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej opracował projekt nowelizacji Ustaw 
z dnia 2. 12. 21 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Pań- 
stwie Polskiem oraz o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich i pro. 
jej t en przesłał Izbie tut. do poczynienia swych uwag. w terminie 6.do - 129 - 


mie£ięcznym. Ponieważ w międzyczasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
Departament Służby Zdrowia, przystqpiło również do nowelizacji wspo- 
mnianych Ustaw, Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej zwr6cił się do Izby tut. 
o przesłanie swych uwag w kr6tszym terminie. Zarząd Izby opracował 

zczeg6łowo obydwie Ustawy i podał konkretne propozycje do obydwóch 
Usław, usuwające wszelkie braki, znajdujące się we wspomnianych Ustawach, 
które dopuszczały r6żne interpretacje a zwłaszcza w sprawach sądowych 
wywoływały słusznie niezadowolenie wśr6d tych, kt6rzy mie:i sprawy przed 
Sądem Izby Lekarskiej. 
Konieczność projektowanej nowelizacji Ustaw tłumaczy się, że 
uchwalony regulamin Izby i Sądu Izby Lekarskiej P.-P. przez Radę Izby 
Lekarskiej P.-P. na posiedzeniu w dniu 2. II. 3D r., dotychczas Naczelna 
bba Lekarska nie zatwierdziła, tylko przekazała Komisji, która regulamin 
miała rozpatrywać i w razie proponowanych przez Komisję ewtl. zmian projektu, 
wyżej wspomniany projekt jako jednolity regulamin przesłać wszystkim 
Izbom i Sądom do wypowiedzenia się. Stałoby się zatem zadość postula- 
towi wszystkich Izb, by obowiązywał we wszystkich Izbach, a przede- 
wszystkiem Sądach Izb, jednolity regulamin. 
VII. Mimo wykładni Naczelnej Izby Lekalskiej z dnia 16. Ił. 30 r., 
jakich lekarzy należy uważać za wykonywujących praktykę lekarską w 
zrozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 2. 12. 21 r. o ustroju i zakresie działa- 
nia Izb Lekarskich i jacy tem samem pOJVinni należeć do Izby Lekarskiej, 
dochodziły do Izby Lekarskiej z kół lp.karskich doniesienia, że cały szereg 
lekarzy jeszcze do Izby Lekarskiej nie należy. Wykryto poważną liczbę 
lekarzy, którzy od kilku lat do Izby Lekarskiej nie należeli i kt6rzy znaleźli 
się wskutek tego wtem przykrem położeniu, że musieli wnieść po kilka- 
set złotych zale
łości do Izby. Również utyskiwano, że Kliniki uniwersytec- 
kie i szpitale zatrlldniajq na płatnych stanowiskach asystent6w, nie posiadają- 
cych wymaganego uprawnienia do wykonywania praktyki lekarskiej w Pań. 
stwie Polskiem i tern samem uchylających sip, od przynależenia do Izby 
Lekarskiej. Zabierali zatem lekarze tacy stanowiska płatne, które słus:mie 
należały się lekarzom, posiadającym przez Władze wydane uprawnienie do 
wykonywania praktyki lekarskiej. Zdaniem Zarządu Izby jest rzeczą niedo- 
puszczalną, by płatne stanowiska, czy to w klinikach i szpitalach zajmowali 
lekdrze, nie posiadający wspomnianego uprawnienia do wykonywania 
praktyki lekarskiej. Dlatego Zarząd Izby Lekarskiej zwr6cił się do Naczel- 
nej Izby Lekarskiej, by raczyłll in
erować u władz centralnych celem wy. 
dania zarządzenia, by Uniwersytety, władze państwowe i samorządowe, 
Kasy Chorych i t d. nie przyjmowały na płatne stanowiska lekarzy, nie 
mogących się wykazać urzędowem zaświadczeniem na wykonywanie prak- 
tyki lekarskiej. Naczelna Izba Lekarska podzieliła zapatrywanie Izby tut. 
w piśmie z dnia 8. I. 31 r. L. 538. 30, które bl zmi, jak następuje: 
II W odpowiedzi na tamto pismo L. 604. 30 w sprawie żądania, by 
asystenci w klinikach uniwersyteckich posiadali prawo r:;raktyb.i lekarskiej - 130 -- 


- Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej po rozpatrzeniu tej sprawy na posie- 
dzeniach w dniu 9. V. i 26. XI. 1930 r. zawiadamia, że żądanie od asys. 
tentów klinik u:łiwersyteckich, by posiadali prawo praktyki lekarskiej jest 
prawnie uzasadnione. Żądanie takie nie jest wkraczaniem w zakres auto- 
nomji uniwersyteckiej. Autonomja uniwersytecka jest uregulowaną w usta- 
wie z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademi"ckich (Dz. U. R. P. Nr. 
72 poz. 494), kt6ra to ustawa nie m6wi nic o organizacji klinik. 
Natomiast r.ależy uznać, że nie jest naruszaniem autonomji uniwersy- 
tęckiej żądanie stosowania przez władze akademickie przy autonomicznem 
zarządzaniu klinikami przepisów, które dla takiego zarządzenia wprowadzi- 
ły specjalne ustawy. 
Otóż przepis, aby wszystkie osoby, kt6re leczą w klinikach, posiadały 
prawo wykonywania praktyki lekclrskiej, ustanowiony został przez ustawę 
specjalną d:atego Izby Lekarskie mogą żądać wykonywania tego 
przepisu. 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy z dnia 
22 marca 1928 o zakładach leczn czych (Dz. U. R. P. Nr. 38 poz. 382) 
ustanawia w swym rozdziale ll-gim przepisy dla szpitali klinik, 
Stosownie do art. 37 tego Rozporządzenia, leczenie chorych w szpitaiach 
i klinikach może być powierzone tylko lekarzom, majqcym prawo praktyki 
w Państwie Polskiem. 
Że przepis ten st
suje się i do klinik, wynika z ogólnej redakcji 
rozdziału II-go, kt6ry w częściach 1 i 6 ustanawia og6Ine zasady dl6 
wszystkich 'zpitali publicznyen, do których zalicza Rozporządzenie i klini- 
ki, a potem w części 7-ej grupuje pewne specjalne przepisy dla klinik. 
Skoro więc kweslja obchodząca nas tuti'\j, nie jest specjalnie inaczej ure- 
gulowana w części 7.ej, znaczy że stosują do niej normy artykułu 37-go." 
VIII. Jak pod,mo w ust. l zeszłorocznego sprawozdania (dr. komuni- 
kat 37 "Nowiny Lekarskie" zesz. 5 str. 168) Z
rząd Izby Lekarskiej P. - 
P. oddał część lekarzy, którzy mimo ostr
eżenia zar6wno tych Izb. dO 
kt6rych należeP, jak i Izby tuf., w nieodpowit:dnich warunkach się osied- 
lili, pod Sąd Izby, dopatrując się w ich postępowaniu szkodzenia Interesom 
dotychczasowych lekarzy i zagrażania ich bytowi. 
Część oskarżonych lekarzy zwróciła się do Depertamentu Służby 
Zdrowia Ministersrwa Spraw Węwnętrznych, celem uchylenia postępowanie 
przeciwko nim, częś.:: zwróciła się po zapadnięciu wyroku w Sądzie tut.. 
część po zatwierdzeniu wyroku Izby tut. przez Sąd Naczelnej Izby 
Lekarskiej. 
Departilment Służby Zdr(,wia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
uchyW częściowo postępowanie przeciwko tym lekarzom przed Sądem Izby 
Lekarskiej ? - P., częściowo wyroki Sądu Izby Lekarkiej P. -- P. 
oraz wyroKi Sqdu Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Ogłoszono wyroki Sądu Izby Lekarskiej P. - P. w sprawie dr. Kerza 
z Bydgoszczy, dr. Raczka z Poznania, dawniej w Środzie, dr. Kowalskiego - 131 - 


z Kruszwicy oraz wyroki Sądu Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie dr. 
Hawryliwa z Trzemeszna oraz dr. Schilda z Mogilna. 
Poza uchyleniem kilku wyroków nieogłoszonych Departament Służby 
Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewn
trzr:ych uchylił wyroki Sądu Izby Lekar- 
skiej P. - P. w sprawie dr. Kerza z Bydgoszczy i dr. T. Kowalskiego 
z Kruszwicy oraz oł:!łoszone Wyroki Sądu Naczelnej Izby Lekarskiej w spra- 
wie dr. Schilda z Mogilna i dr. Hawryliwa z 1 rzemeszna. 
Zarząd Izby Lekarskiej wni6sł na decyzję Departamentu Służpy 
Zdrowia skargi do Najwyższego Trybunału Admi
istracyjnego dla powodów 
podanych w ust. I ze5złoroczne
0 sprawozdania. 
IX. Jedna z Kas Chorych zastrzegła sobie protok61arnie wobec leka- 
rzy takie zarządzenie: . w obwody stacyj sanitarnych lekarze będą wyjeż- 
dżali do churych tylko wtenczas, o ile' będą z .wezwani przez higienistkę 
stacji. Wyjątki stanowią wypadki nagłe, w które wlicza się połogi i wypad- 
ki przy pracy". 
Odnośna Kasa Chorych by:a zdania, że do czynności pomocnic7ych. 
.wykonywanych przez higjenhtki, śmialo można zalIczyć ocenę, czy zawez- 
wanie lekarza jest wskazane. 
Zarząd Izby Lekarskiej ingerowal w sprawie te) w Okręgowym Urzę- 
dzie Ubezpieczeń, podkreślając, że w zupełności nie plzeczy, że chorzy lub 
ich otoczenie nieraz zupełnie zbytecznie wzywajq lekarzy i że w niejed- 
nym wypadku dobrze wyszkolona higienistka może zwrócić uwagę, że w 
danym wyp;idku wzywanie lekarza jest zbędne, że jednakowoż nie można 
-się zgodzić l tem, by higjenistka decydowała wyłącznie o tem, czy chory 
wini
n pójść do lekarza sam, lub czy lekarz winien przyjść do niego. Rola 
higienistki może być tylko informującą lekarza. Stwierdzanie. czy lekarz 
jest potrzebny, lHb nie, należy wyłącznie do pacjenta samego, nie zaŚ do 
higjeni')tki, 
dyż nie jej zadaniem jest rozpoznawanie choroby, lecz zadanie 
to tylko lekarz wykonać może. Danie zaś h igjenistce swobody ocen.y, czy 
lekarz jest potrzebny lub nie potrzebny wzgl. uzależnienie chorego od zgo- 
,t:ły higjenistki, czy mu wolno pójść do lekarza lub nie, doprowadzić musia- 
łoby w konsekwencji d') tego, że higjenistka, mimo że nie jest do tego 
uprawniona. zajmowałaby się leczeniem, co jej tem łatwiej się udóć może 
.skoro ma do czynienia z ludem, w sprawach tych często mało się orjen- 
.tującym. Uzyskanie bowiem zgody ze strony higienistki musiałoby sił4 rze' 
.czy podkopać swobodne udawanie SIę do lekarza po poradę. co jest prze- 
cież celem Kasy Chorych, by pomóc lekarska była dla każdego członka 
Kasy Chorych ułatwiona, a nie utrudniona. 
Jeśli Kasy wog61t" chciałyby kwe >tję rozwiązać na wz6r odnośnej 
Kasy Chorych, natenczas cała odpowiedzialność prowna za nieudzielenie 
na czas pomocy lek"rskiej, spadł-.by wyłącznie na Ka'ę Chorych. 
Na skutek Ingerencji Izby Okręgowy Urząd U"ezpieczeń, uważając 
,wywody Izby Lek'Hskiej za słuszne, zawiadomił Izbę. że odnośna Kasa - 132 - 


cofnęła zarządzeni
 dot. wyłącznego zawezwania lekarza tylko przez 
higjenistkę. 
X. Jedna z Kas Chorych zapytywała się. czy lekarzowi kasowemu 
wolno odmówić udzielania pomocy lekarskiej pacjentowi. który leczył się 
już u innego lekarza, ponieważ na postępowanie pierwszego lekarza zło- 
żył w Kasie zażillenie; 
Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. wydał w tym wypadku opinję treści 
następującej: 
Art. 14 Ustawy z dnia 2.12 21 r. w przedmiocie wykonywania vrak- 
tyki lekarskiej w Państwie Polskiem powiada, że lekarz, który zgodnie 
z postanowieniem art. 13 wymienionej Ustawy nie zrzekł się stałego 
wykonywania praktyki lekerskiej w danej miejscowości i jeśli nie Ze chodzi 
poważna ku temu przeszkoda. winien dać pomoc lekarską w każdym 
nagłym wypadku, grożącym choremu śmierciijj odJI16wienie w takich wy- 
padkach pomocy, o He nie podlega przepisom Ustawy karnej, pociągnie 
za sobą dochodzenie ze strony Z1\rządu właściwej Izby Lekarskiej. Art. 15 
zaś cyt. Ustawy wyraźnie powiada, że lekarz może odstąpić od leczenia 
chorego według własnego uznania. o ile uprzednio zawiadomi o tern wy- 
raźnie stronę; nie dotyczy to przypadków wynikających ze stosunku służbo. 
we
o lub zawartych dobrowolnie umów. Z brzmienia cyt. artyhłu wynikil, 
że lekarz może odmówić pomocy lekarskiej dla pewnych powodów, jeśli 
jest pewien, że nie zachodzi wypadek nagły, grożący choremu smlercią. 
Jeśli zaś lekarz leczy albo jest zobowiązany leczyć takiego osobnika na 
podstawie dobrowolnej umowy, powinno nastąpić powiadomienie strony, 
z którą została zawarta umowiI. że lekarz dla ważnych powod6w, które 
należałoby wymienić, nie jest w możności udzielić danej osobie pomocy 
lekarskiej za wyjątkiem nagłego wypadku. Trudno bowiem przypuszczać. by 
lekarz mó
ł skutecznie leczyć chorego między kt6rym a nim zapanowały 
naprężone stosunki i czynnik zaufania chorego do lekarza został poderwany. 
Nie można żądać od lekarza, by leczył chorego, który nie był zadowolony 
z postępowania jego. Zaznacza się nakoniec, że mogą zajść wyjqikowe 
okoliczności, w których powyższego postępowania zastosować nie można. Zda- 
rzyć się może, że w jakiejś miejscowości praktykuje tylko jeden lekarz. że Z6j- 
dzie poważna choroba (np. zapalenie płuc), że z powodu komplikacyj atmosfe- 
rycznych (śniegi, wylewy), pacjent nie może sąsiada lekarza sprowadzić, 
wówczaS muszą decydować o postępowaniu lekarza jego sumienie lekarskie 
uczucie ludzkie. 
XL Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. zajmował się rozpatrywaniem kwestji, 
czy należy lekarza za złamanie słowa honoru pociągnąć do odpowiedzial. 
ności dyscyplinarnej. 
Na podstawie konkretnego przypadku zaszła rozbieżność zapatrywań 
na powyższą kwestję międ-zy zgodnym poglądem Zarządu Izby i Zarządu 
Naczelnej Izby Lekarskiej ił odmiennem Sądu Izbv tut. i Sądu Naczelnej - 133 - 


Izby Lekarskiej, którzy stanęli na stanowisku, że sprawę należy rozpatrywać 
w drodze honorowej a nie dyscyplinarnej. 
Zar6wno Zarząd Izby tut. jak i Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej 
stoją na stanowisku, że za obowiązek zawodowy lekarza uważać należy 
nietylko prawidłowe wykonywanie czynności lekarskich, lecz i całokształt 
postępowania odpowiadający sumienności i godności i dobremu obyczajowi, 
obowiązujących stan lekarski. 
Jeśli Sąd Izby Lekarskiej karze lekarzy dyscyplinarnie za złamanie 
slowa honoru, dane na piśmie zrzeszeniu lekarskiemu (dr. wyrok w spra- 
wie cia dr. Raczek - "Nowiny Lekarskie" z dn. 15.XI. 30 r. zesz. 22 str. 
752) oraz (dr. wyrok w sprawie c/a dr. Lewiński - "Nowiny Lekarskie" 
z dnia 15.5. 30 r. str. 276 zesz. 8) za to, że słowa nie dotrzymał, tak samo 
powinien pociągnąć każdego lekarza do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
za złamanie słowa honoru, danego osobie postronnej, kt6ra o niedotrzy- 
maniu tego słowa zrobi do Izby doniesienie. 
Syndyk Izby stoi na stanowisku, że lekarz WinIen być przez Izbę 
Lekarską w każdym razie pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
mimo odmiennego zdania Sądu Izby i Sądu Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Każdego bowiem człowieka wykształconego obowiązują pewne prawidła. Są 
zaś stany, które obowiązuje poza zwykłemi prawidłami pewne plus prawideł 
(lekarze. adwokaci). 
Tak też sądzi opinJa publiczna, która odnosi się do lekarzy, adwo- 
katów itp. z większem zaufaniem, nie-ylko jako lekarzy i adwokat6w, ale 
i ludzi, kt6rzy dzięki swojemu wolnemu szczytnemu zawodowi dotrzymują 
niewątpliwie zobcwią-zania, czy przyrzeczenia. Że tak w życiu praktycznem 
jest, widać z tego, że do Izby lekarskiej bardzo często wpływają wnioski 
ludzi, wobec których lekarze zaciągnęli zobowiąza
ia z prośbą o ingerencję, 
powołując się właśnie na to, że w danych wypadkach postępowanie leka- 
rza nie przynosi zaszczytu stanowi lekarskiemu. Tern mniej zaszczytu przy- 
nosi lekarz stanowi lek"rskiemu, jeśli dał zobowiązanie pod słowem honoru 
na piśmie z własnej woli, obojętnie, czy danie tego zobowiązania było 
słuszne lub nie, Ale zobowiązania tego nie dotrzymuje. W praktyce Izba 
na ogół będzie rzadko musiała się zajmować kwest ją, czy lekarza należy 
pociągnąć za złamanie słowa honoru do odpowiedzialności lub nie, ponie- 
waż zainteresowane osoby będą się zwracały do Izby przeważnie tylko 
wtedy. jeśli słowo honoru dane będzie w pewnym choć luźnym związku 
nawet z zawodem lekarskim. o ile przedtem zainteresowana osoba nie 
załatwiła sprawy tej w zwykłej drodze honorowej wediug wymogów ko- 
deksu honorowego. 
Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. powziął uchwałę, by w przyszłości 
lekarza, niedotrzymującego słowa honoru, pociągnąć do odpowiedzialności 
dyscyplinarnei po przeprowadzeniu dochodzenia, tak samo, jak to czynią 
Izby Adwokackie. 
XII. Pozatem Zarząd Izby Lekarskiej P.-P. udzielał, czy to a żą- - 134 - 


danie władz, czy to na żądanie Sąd6w w wielu wypadkach szczegółowych 
.opinij. 
XIII. Izba Lekarska była reprezentowana w roku sprawozdawczym 
'przez swych delegatów na: 
Zjeździe lekarzy szpitalnych. 
Zjeździe przeciwgruźliczym w Inowrocławiu, 
Kon
resie antyalkoholowym w Wilnie, 
Zjeździe fizyków Polskich w Poznaniu. 
XIV. Zarząd Izby Lekarskiej P. P. brał udziflł in corpor
 w pogrze- 
bie zasłużonego pierwszego swego naczelnika ś. p. dr. Tadeusza Dembiń. 
skiego, który zmarł dnia 23.3 30 r. Zrnarłe
o żegnał w imieniu Izby Le- 
karskiej P ,-P. naczelnik Izby dr. Gantkowski. 
XV. Wobec stale wzrastających akt izbowych trzeba było dla Izby 
nabyć 2 dalsze obszerne szafy do akt. 
Zarząd Izby zwrócił się do p. dr. Bączkiewicza pierwszego naczel. 
nika Naczelnej Izby Lekarskiej, wielce zasłużonego około lei rozwoju. 
z prośbą o ofiarowanie Izbie tut. swego portretu. Pan dr. Bączkiewicz 
przesłał [zbie swój portret, który został umieszczony w sali posiedzeń 
Izby. 
XVI. Sądowi l!by Lekarskiej P.-P. przekazano 18 spraw. 
XVII. Bibljoteka Izby została uzupełnion.\ przez nastt::pujące pisma: 
Nowiny Lekarskie rok 1930 
Nowiny Społeczno- Lekarskie 
Dziennik Ustaw 
Dziennik Ulzędowy Izb Lekarskich (od lipca 1930 r.) 
Lekarz Polski 
Ochrona Społeczna 
Wiadomości Kas Chorych. 
Pozatem zakupiono: Polskie Ustawodawstwo przemysłowe w opraco- 
waniu Dr. St. Kluska i W. Gaertnera, Ordynację Adwokacką, wyd. H. w 
opracowaniu T ad. Zajączkowsk.ego. 


(-) Dr. Wieleński 
Pisarz Izby 


(-) Prof. Gantkowski 
Naczelnik Izby 


Sprawozdanie 


z działalności Sądu Izby Lekarskiej P.-P. 
w okresie od 1. l. do 31. 12.30 r. 


Prezydjum Sądu st"nowili przewodniczqcy Sądu Tadeusz 
Szulc, pi..arz jene,'alny Zygmunt Dymiński oraz przewodniczący 3 komple- 
.łów: Borowiecki, Szulc-Rembowski i Steinborn. - 135 - 


D:> Sądu należeli następujący sędziowie: 
Adamczewski, T. Alkiewici, Drożyński, Grabowski, Jonscher i Panieński- 
z Poznania, Dubiski z Ostrowa, Roman i Zi'!pałowski z Torunia, Stupnicki 
z Brodnicy, Jerzy Urbański z Grudziądza i Zborowski z Inowrocławia. 
Zastępcy: Budzyński, Chmielewski. Graffstein, Jarosz, Nowa- 
kowski, Padlewsk;, Rydlewski, Sobecki, Stelmachowski, Suwa.lski, Wieleński 
Wierusz z Poznania, Grobelny z Buku, Jordan ze Środy, Betle;ewskj. 
Goławski. Felicki i WrembeI z Torunia, Siemiątkowski i Świątecki zBydgoszczy. 
W ciągu roku sprawozdawczego złożył urząd przewodni- 
czący 1I1. kompletu Steinborn. 
Na je
o miejsce wybrano jako przewodniczącego m. kom- 
pletu Alberta Szaada z Torunia. .' 
Na rok 1930 zostało przekazanych z roku 1929 niezałatwio
 
nych spraw 24. 
Og6łem było zatem w Sądzie Izby do rozpatrzenia w roku 
sprawozdawczym 42 sprawy. Z tych załatwiono 19 spraw, a mianowicie: 


8 spraw w postępowaniu formalnem 
11 spraw w postĘ;powaniu uproszczonem. 
Zawyrokowano: w 1 wypadku uwolniono od winy i kary, 
w 2 wypadkach "umorzono", 
w 2 wypackach na karę "napomnienia", 
w 2 wypadkach na karę "ostrzeżel,ia'" 
w 2 wypadkach na karę "napomnienia", zaostrzonego 
grzywną w wysokości l 00 zł. i 250 zł. 
w 4 wypadkach na karę "napomnieniII" , zaostrzonego 
ogłoszeniem wyroku, odebraniem prawa wybor- 
czego i grzywną w wysokości 150 zł., 200 zł. 
i 250 zł. 
w 1 wypadku na karę "nagany" zaostrzonej grzywną. 
w wysokości 250 zł. 
w wypadku na karę "nagany. zaostrzonej ogłosze- 
niem wyroku i 
rzywną w wysokości 250 zł. 
w 3 wypadkach na karę "nagany" zaostrzonej ogło- 
szeniem wyroku, odebraniem prawa wyborczego 
i grzywną w wysokości 200 zł. i 250 zł. 
w 1 wypadku na karę dwukrotnej "nagany". zaostrzo
 
nej ogłoszeniem wyroku, odebraniem prawa 
wybor zego i grzywną w wysokości 350 zł. 
W 7 sprawach wniesiono odwołania przez oskarżonych od wyroków 
'Sądu Izby Lekarskiej P.-P. dCl SąJu Nauelnej Izby Lekarskiej 
W oKresie sprawozdawczym zapadło 9 W} roków Sądu Naczelnej Izby 
Lekarskiej, a mianowicie: - 136 - 


zawyrokowano: w 3 wypadkach wyrok Sądu Izby tut. zatwierdzono, 
w 4 wypadkach wyrok Sądu Izby tut. złagodzono, 
w 2 w}padkach wyrok Sądu Izby tut. zniesiono. 
Komplet I. załatwił w roku sprawozdawczym 7 spraw, 
Komplet II. załatwił w roku sprawozdawczym 11 spraw, 
Komplet III. załatwił w roku sprawozdawczym 1 sprawę. 


(-) Dr. Dymiński 
pisarz jeneralny 


(-) Dr. Tadeusz Szulc 
przewodniczący. 


Sprawozdanie kasowe 


Izby Lekarskiej P.-P. za rok 1930 


Członków Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej w roku 1930 było 
1095 W roku zaś ] 929 było 1004, czyli że ilość członków wzrosła o 91. 
W zależności od liczby członków zależne są też i Kapitały Izby, kt6re 
ze względu na Coraz szerzej rozwijającą się pracę biura stają się podsta- 
wą tej instytucji. 
Trzeba z uznaniem podkreślić dla ogółu członków hby Lekarsltiej 
. 
:że mimo ciężkich waruflków materjalnych, w jakich znajdują się lekarze, 
,wypłacalność była akuratna. 


Po dzień 1.1. 31 r. nil:' zapłaciło składek 31 członk6w, z tych: 
od 16 władze administracyjne nie zdążyły jeszcze ściągnąć składek, 
" 8 nowych członków nie zdążyło jeszcze zapłacić, 
w 7 zaś wypadkach adresy lekarzy nie są dokładnIe znane Izbie. 
W tymże roku zostało również zwolnionych od składek z powodu nie- 
zdolności do pracy 4 lekarzy. 


W rok u 1930: 
'Wpływy ze składek członk6w wynosiły 
Procenty od kapitału 
Kapitał obrotowy w 1929 wynosił 
Wydatki zaś na administrację, utrzymanie 
ądu
i odpis 
na ruchomościach wynosiły 
Kończymy więc r. 1930 zyskiem 
Kapitał zapasowy z r. ] 929 wynosił 


31.981.54 
2.274.09 
34.255.ó3 zł. 


31.243.59 
3.012.04 
10.967.29 


Umieszczony w papierach wartościowych i W ruchomościach. 
PrzedstawiaJąc członkom R.sdy Izby Lekarskiej sprawozdanie kasowe 
za rok 1930 oddaję do kh dyspozycji pozostałe z r. 1930 zł. 3.012 04 i ka- 
pitał zapasowy z lat poprzednich t. j. 6.046.45 zł. - 137 - 


Bilans 
Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej per. 
Stan czynny 
Kasa 


P. K. O.. . 
Bank Miasta Poznania 
Papiery wartościowe. 
Ruchom. 6.417.19 
Odpis 10"0 641.71 


542.51 
207.63 
603.25 
7.705.10 


5.775.48 
14.833.97 


31.12 30 1'. 
Stan bierny 
Pozostałość z 1'. 1929 . 10.967.29 
fundusz na zapomogi dla 
chorych lekarzy, wdów 
i sierot . . . ., 854.64 
Do dyspozycji Rady Izby 3.012.04 


14.833.97 


Zysków i Strat Izby Lekarskiej P.-P. per. 


Rachunek 
Straty 
Koszty administracyjne 
" utrzymania Sądu 
Odpis na ruchomościach 
Do dyspozycji Rady Izby 


b.872.16 
4.729.72 
641 71 
3.012.')4 
34.255.63 


Wpływy ze skł. 
Procenty 


31.12 30 r. 
Zyski 
Członk. 31.981.54 
2.274.09- 


34.255.63 


(-) Dr. Matuszewski 
Skarbnik Izby 
fundusz dla wdów i sierot po lekarzach przy Izbie Lekarskiej P.-P. 
per. 31.12 30. r. 


Poznań, dnia 31.12 30 r. 


Stan czynny 
Bank Miasta Poznania 
Papiery wartościowe 


Straty 
Udzielone wsparcia z tyto 
odsetki z fund. . . 
Koszty zakupu pap. walt. 
Pozostałość z r. 1930 


Rachunek Zysków i Strat Z y s ki 
Dar dr-wej Dembińskiej 3.000.- 
W miejsce wieńca ś. p. 
dr. Dembińskiemu . 
W miejsce wieńca ś. p. 
dr- wej Gantkowskiej . 
Przekaz od Zw. Lek. Z.P, 
obw. toruński 
Dr. Szubert, Bydgoszcz 
Przelew z Kasy Upezp. 
Procenty. . . . 


6.788.05 
4.000.- 


10.78.8.05 


450.- 
6.- 
3.473.55 


3.929.55 


Stan bierJ\Y 
Pozostałość z r. 1929. 2.314.50 
Uchwalone na Radzie I. L. 4.000- 
Pozostłlłoś t z r. 1929. 3.473.55 
10.788.05 


222 05 


40.- 


225.- 
JO.20 
51.- 
361.30 
3.929.55 


(-) Dr. Matuszewski 
Skarbnik Izby - 138 - 


Spraw:ozdanie' kasowe 
Ka
y Ubezpieczeniowej na wypadek śmierci przy Izbie Lekarskiej P.__P. 
za rok 1930 


W roku 1930 lIa liczbę 1009 członk6w zmarło 20 lekarzy, premji 
wypłc!cono 18. W roku 1929 na liczbę 974 zmarło ]3 lekarzy. Średnia dla 
zmarłego lekarza w roku ! 930 wynosi 64 lata. 
W roku 192Q premja wynosiła 4.190.- zł. w roku zaś 1930 premja 
wynosiła ca 8.350.- zł. 
Premja zależna jest od ilości członków Kasy. 
Wśród c;zł(mków Kasy Ubezpieczeniowej jest 95 asystentów, którzy 
pldCą połowę składki, t. j. 5.- zł. na każdy wypadek śmierci. Wypłacal- 
ność Kasy U ezpieczeniowej dzięki ustawowemu wprowadzeniu przez 
Radę Izby Lekarskiej kar w wysokości 25
0 składki iest zupełnie zadawal- 
niająca. 
Władze administracyjne pomagały w ściąganiu składek tylko w 37 
wypadkach. Wypłacalność asystentów jest o wiele akuratniejsza niż w roku 
zeszłym. Premja Kasy Ubezpieczeniowej dla rodzin po zmarłych lekarzach 
byly po otrzymaniu wszystkich dokument6w punktualnie wypłacane. 
Wpływy ze składek do Kasy Ub.ez )ieczeniowej na 


wypadek śmierci wynosiły w roku 1930 
Od tej sumy 5% t. j. 
należne są kapitałowi zapasowemu a pozostałe 50b tj. 
r6wnież 5,890.39 zł. stosownie do Statutu Kay Ubez- 
pieczeniowej wydano na administrację. 
Koszta zaś administracji wynosiły 
Pozostaje więc na korzyść Kasy 


Rok 1930 dał Kasie Ubezpieczeniowej dochodu: 
5% od składek (przepisowo) 
Wpisowe nowych członków 
Zaległe składki 
Ogólny dochód Kasy Ubezpieczeniowej wynosI 
Fundusz zapasowy wynosił w końcu r. 1929 
Co razem ze sumą 


daje: 


115.368.78 zł. 
5.890.39 


5.817.28 
73.1 ] 


5.890.39 
2.045.- 
2.620.- 
10.556.29 zł. 
46.981.05 zł. 
10.556.29 zł. 
57.537.34 zł. 


Suma ta t. j. 57.537.34 zł. może być jeszcze powiększona o procenty 
otrzymane od funduszu zapasowego t. j. o 4.846.39 zł. i o 73.11 zł. jako 
pozostałe z wydatk6w na administrację co razem daje sumę zł. 4.919.50 - 139 - 


Bilans 
Kasy Ubezpieczeniowej na wypadek śmierci przy Izbie Lekarskiej P.-P
. 
per. 31.12 30 r. 


Stan czynny 
Kasa. . 
P. K. O.. . 
Bank Miasta Poznania 
Papiery wartościowe 
Ruchom. 2.038.- 
Odpis 10% 204.-- 


Rachunek Zysków i 
Straty 
Wvpłacone premje . 
10% od zebranych skła- 
dek pogrzebowych . 
Koszty administracyjne 
Odpis 10% na ruchom. 
Do dyspozycji Re.dy Izby 


Poznań, dnia 31.12.30 r. 


2.528.- 
2.217.31 
13 640.60 
57.676.- 


1.834.- 


77.895.91 


Stan bierny 


Fundusz zapasowy z ro- 
ku 1929 . 
5% od składek 
w roku 1930 5.890.39 
Wpisowe nowych 
członków 2.045.- 
Składki zaległe 2.620.90 
Na dwie premje pogrze- 
bowe w roku 1931 . 
Do dyspozycji Rody Izby 


46.981.05 


10.556.29 


15.439.00 
4.919.57 
77.895.91 


Strat Kasy Ubezpieczeniowej per. 31. 12. 30 r. 
Zyski 


103.384.- 
11.780.78 
5817.28 
20-ł.- 
4.919.50 
126.105.56 


Wpływy ze składek po- 
grzebowych. ., 115.368.78 
Od włpaconych składęk 
na fundusz odministr. 5.890.39 
Procentv . . . .. 4.846.39 


I 26.105.56 


( -) Dr. Matuszewski 
Skarbnik Izby 
PoznC\ń, dnia 19-1 1931 r. 


Protokół 
Komisji Rewizyjnej 
Komisja Rewizyjna, składająca się z niżej podpisanych członków. Izby 
Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej, zebrała się w lokalu Izby Lekarskiej 
P.-P. przy ul. Bukowskiej 1, dnia 19 stycznia 1931 r. celem zbadania 
ksiąg i kasy. 
Poszczególne pozycje książki głównej ze wszystkich miesięcy r. 1930 
badano na wyrywki. porównując je z dowodami. 
Bilans za rok 1930 balansujący sumą 10.967.29 zgadza się z bilansem 
Księgi Głównej Izby Lekarskiej P.-P. 
Jako remanent Izby Lekarskiej P.-P. lzny Lekarskiej P.-P. pozo- 
stoje na rok 1931 zł. 13.979.33. 
Bilans za rok 1930, balansujący sumą 46.981.05 zgodza się z bilan- 
sem Księgi Głównej Kasy Ubezpieczeniowej na wypadek śmierci przy 
Izbie Lekarskiej P.-P. 
Jako remanent Kasy Ubezpieczeniowej pozostaje na rok 1931 
zł. 62.456.84. 
Książki i kasę zr
aleziono w należytym porządku. 
Komisja Rewizyjna: 


(-) Dr. Glabisz 


(--) Dr. Rydiewski 
(-) Doc. Dr. Nowakowski - 140 - 


Izba Lekarska Warszawsko. Białostocka. 


S kła d k a I z b o w a n a rok 1931. 


Wysokość składki członkowskiej Izby Lek. Wars1:. Biał. ustalona zo- 

tała w preliminarzu budżetowym na rok 1931 na złotych 24 rocznie. 
Wobec tego, że preliminarz został zatwierdzony na po:nedzeniu Rady w dniu 
1 marca b. r. Zarząd Izby wzywa członków do natychmiastowego ure
ulo- 
wania składki przez P.K.O. Konto 6.865 lub w kancelarji Ilby, ul. Fredry 2. 


Statut Ka..y Po
rzebowej Izby Lekarskiej 
War s z a w s k o - B i a ł o s t o c k i e j. 


Zarząd Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej pod.:Jje do wiadomości 
treść statutu Kasy Pogrzebowej Izby Lellarskiej Warszawsko-Białostockiej 
w znowelizowane
o na posiedzeniu Rady Izby w dniu 1 marca 1931 r. i za- 
twierdzonego przez Naczdną Izbę Lekarską w dn. 9. III. 31 r. 
Statut wchodzi w życie w 2 tygodnie po ogłoszeniu. 


I. Cel Ka
y 
9 1. Celem Kasy jest wydawanie iednorazowych sum ubezpieGze- 
ł1iowych osobom uprawnionym (w mvśl 9 12). 
H. S kła d K a s y 
9 9. Do Kasy obowiązani są należeć wszyscy członkowie Izby. 
Do CZaSu upływu 3-ch lat od dnia otrzymania uniwersyteckiego dy- 
plomu z ukOliezenia studjów lekarskich członek Izby ma prawo na wlasne 
żądanie być zwolnionym od obowiązku należenia do Kasy. Do okresu 
zwolnienia nie wlicza się C2asu odbywania obowiqzkowej służby woj- 
skow.ej. 
Mają prawo być zwolnieni od obowiązku należenia do Kasy również 
'ci, którzy są członkami odpowiednich I\as przy innych Izbach Lekarskich. 


li I. P r z y j m o w a n i e d o K a s y, p r a w a 
członków 


obowiązki 


9 3. Składki obowiązują następujące: 
1. Do 30 roku życia 
2. Od 3D-go do 40'go roku życia 
3. Powyżej 40-go roku życia 
od każde
o wypadku śmierci 
Przechodzenie z jednej 
rupy wiekowej do drugi
j określa się na 
'początku każde
o roku kalendarzowego. 
9 4. Zarząd Izby w poszczeg61nych wYP6dkach na wniosek Komisji 
(p. 9 19), uwzględniając stan materjalny członka - może przenieść 
o 
.czasowo z wyższej grupy wiekowej, do następnej niższej. Ogólna liczba 


zł. I 
r. 50 
2 ,,50 
3 ,,50 


" 


" -- 141 - 


tych uwzględnień nie może przekraczać 10 0 u ogólnej liczby członków Kasy. 
9 5. Członkowie obowiązani S'l wpłacać zg6ry zo 5 wypadków 
śmierci w ciągu 2-ch tygodni od chwili wezwania. 
9 6. Członkowie nie wpłacający w terminie, ponoszą karę w wyso- 
kości 1 % miesięcznie, oraz rzeczywiste koszty ściągania składek. 
9 7. Wniesione przez członków składki - w żadnym wypadku nie 
podlegają zwrotowi. 
9
. W przyp ubezpieczeniowej, różnicę przelewa się na 
ka pitał zapasowy. 
9 13. Każdy członek Kasy jest obowiązany zawiadomić Zarząd naj- 
p6źniej w ciągu tygodnio o zmianie swego adresu. 


IV. W y k re ś I e n i e z K a s y 
9 14. Członkowie, wykreśleni na zasadzie wyroków sądowych z listy 
członków Izby Lekarskiej Warszawsko-Biało ;tockiej, automatycznie przesta- 
ją być członkami Kasy. 142 -  15. Wykre;Śleni z innych powodów, jak rówmez przenoszący się 
na teren innej Izby, mają prawo nadal pozostawać członkami Kasy o ile 
wykonywać będą dobrowolnie obowiązki wypływające ze statutu; niewpła- 
cający składek w ciągu 3-ch miesięcy zostają skreśleni z listy człooków 
Kasy. 


V. 


f u n d u s z e K a s y. 
składają się z kapitałów:  16. fundusze Kasy 
1) obrotowego, 
2) zapasowego 
Kapitał obrotowy tworzy się ze składek członków i jest przeznaczony 
na wypłacanie sum ubezpieczeniowych i na koszty administracyjne. 
Kapitał zapasowy tworzy się: a) z salda istniejącego kapitału za pa- 
sow
go i pozostałości kapitału WSparć, b) z kar (
 6) i c) z różnicy po- 
wstającej po wypłacie rzeczywistych kosztów pogrzebu (
 12), i jest 
przeznaczony na pokrywanie Czasowe niedoborów, według uznania Komisji. 


VI. Z a r z ą d z a n i e s p r CI wam i K a s y 

 17. Kasą zarządza Komisja w liczbie 5-ciu osób: 
4.ch członków \\ ybiera Rada, a 5-go deleguje Zarząd z liczby 
swych członków, jako przewodniczącego. 

 J 8. Do Komisji należ)' prowadzenie Spraw Kasy: 
a) nadzór nad należytym wpłacaniem składek, 
b) wydawanie sum ubezpieczeniowych 
c) prowadzenie Ksiąg przychodu i rozchodu, 
d) składanie sprawozdań rocznych Radzie Izby. 

 19. Komisja wybiera zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarb- 
nika, czeki podpisują 2 ie osoby z pośród 3-r.h osób Prezydjum. przyczem 
podpis skarbnika obowiązuje. 

 20. Komisją Rewizyjną dla Kasy jest Komisja Rewizyjna Izby. 

 21. W razie konieczności ściągania składek drogą przymusu, Ko- 
misja Kasowa występuje z wnioskiem do Zarządu Izby. 


VII. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 

 22. Rada zatwierdza sprawozdanie roczne. 

 23. Rok sprawozdawczy liczy się od l-go stycznia do 31-go grud- 
ni
 włącznie. 

 24. Zmiana Statutu, wzglp,dnie likwidacja Kasy uwzględniona być 
może na wniosek Zarządu Izby prze:z. Radę Izby większością 23 głosów 
wszystkich członków Rady. Rada poweźmie decyzję co do przeznaczenia 
sum pozostałych po likwidi'lcji Kasy. 

 25. Rdda Izby ma prawo w razie wojny, lub katastrofy zmienić 
wysokość składek. 

 26. Sumy wypłacone przez Kasę nie podlegają żadnym zastrze- 
żeniom, lub aresztom, nie mającym związku z zadaniem Kasy. - 143 - 


INFORMACJE. 


Program IV. Zjazdu Pedjatrów Polskich 
oraz 
l. Walnego Zeb;ania Polsko Tow. Pedjatr. we Lwowie 
od 23.V. - 27.V. 1931. 


Sobota 23/V 1931. g. 17. Posiedzenie dotychczasowego Centralnego 
Zarządu Polsk. Tow. Pediatr. z następującym porządkiem dziennym: 
Sprawy organizacyjne Zjazdu. (Ref. Prof. Groer). Zmiana Statutu 
P. T. P. i wnioski per!>onalne. (Re£. Pro£. Gro
r). Przygotowanie spra- 
wozdania kasowego i wybór Komisli szkontruiącej. (Ref. Skarbnik). 
Wolne wnioski. 
Miejsce posiedzenia: Sala wykładowa kUniki pediatrycznej U. J. K. 
Głowińskiego 5. Ci. 21. Wieczór zapoznawczy w Hotelu Krakowskim. 
Strój zwykły. 
Niedziela 24jV. 1931 g. 10. Otwarcie Zjazdu przez Jego Magnifi- 
cencę Pana Rektora w Buli Uniwersytetu. Przemówienie Sekretarza stałego 
Polsko Tow. Pedjalr. Przemówienie Prezesa Komitetu Organizacyjnego. 
Wykład Inauguracyjny Prof. Lewkowicza (Krak6w): "Odporność w zakaże- 
niach, a soki ustroj
". G. 15-18. Referat programowy: ,,0 zwalczaniu 
ostrych chor6b zakaźnych drogą s,,;czepień ochronnych". Dr. H. Brokman 
(Warszawa). Koreferat: Prof. W. Szenajch (Warszawa). Dy!>kusja. 
G. 20 m. 15. Przedstawienie w Teatrze Wielkim. 
Poniedziałek 25/V. Q. 9. n. Referat programowy: "Skaza adenoidalna 
i przerost migdałk6w". Prof. Dr. K. Jonscher (Poznań). Koreferat: Doc. 
Dr. A. Dobrzańc;ki (Lwów). Dyskusja. Ko nunikaty zgłoszone. Dyskusja, 
G. 15-18. Komunikaty zgłoszone. Dyskusja. G. 21. Raut w Uniwer. 
sytecie. 
Wtorek 26iV. g. 9.' lll. Referat programowy. "Współczesny stan na- 
uki pediatrycznej w Polsce i środki szybkiej naprawy obecnych stosunków". 
Pro£. Dr. M. Michałowicz (Warszawa). Koreferat: ..Dalsze stadja walki 
,0 szpitale dziecięce" Dr. M. Mogilnicki (Łódź). Dyskusje. Komunikaty 
zgłoszone. Dyskusja. G. 15-17. Komunikaty zgło<:zone. Dyskusja, 
G. 17-18. Walne Zebranie Polsko Tow. Pedjatr. z następującym porząd- 
kiem dziennym: 
l. Zmiana Statutu. B. Wyb6r Prezesa. lll. Wybór organów Towa- 
rzystwa. IV. Redakcja rezolucji Zjazdu. G. 21. Bankiet składkowy 
Ho!elu George'a. 
Sroda 27jV. G. 9. Zamknięcie Zjazdu i wykład Prof. Dr. fr. Groera. 
Wrażenia z Ameryki. G. 11. Wycieczki. (W projekcie). Do Zagłębia 
naftowego i Truskawca. Do Jaremcza i Worochty. Do Kałusza i Stebnika. 
Dla Pań towarzyszących uczestnikom Zjazdu urządza Komitet Pań szereg 
imprez, między inne mi zwiedzanie miasta, jego zabytk6w oraz okolic 
m\asta. 
W okresie przygotowawczym Biuro Organizacyjne Zjazdu czynne jest 
w Klinice dziecięcej (ul. Głowińskiego 5). Tam należy adresować wszelką 
korespondencję. W czasie Zjazdu zaś, który odbywać się będzie 
w nowym gmachu Uniwersytetu (ul. Marszałkowska I), Biuro Organizacyjne 
czynne będzie w gmachu Uniwersytetu, a sekcja kwaterunkowa na Głów- 
nym Dworcu. - 144 - 


Zgłoszenia Uczestnictwa w Zjeździe należy nadsyłać wraz z uisz- 
czeniem wkładki zjazdowej czekiem P. K. O. konto 154-655 do dnia 15-go- 
kwietnia 1931. Wysokość wkładki zjazdowej wynosi zł. 25.- 
dla towarzyszących zł. 10.-. Słuch&cze medycyny płacą zł. 5. _. 
Zgłoszenia komunikatów z kr6tkiem ich streszczeniem należy nadsy- 
łać pod adresem b:ura do dnia 1 kwietnia 1931. Zwraca się przytem 
uwagę, że komunikat zgłoszony powinien zawierać choćby najmniejszy, 
nowy przyczynek tej nauki pediatrycznej, niemoże zaś mieć charakteru 
referatu zbiorowego lub sprawozdawczego, ponadto uprasza się wedle 
możności o unikanie cytGwania piśmiennictwa. Czas trwania referatów 
programowych ustala się na minut 40, koreferatów na minut 30, komunika-o 
t6w zgłoszonych na minut 15. 
Rozmiary artykuł6w do Pamiętnika Zjazdowego ogranicza się dla 
referat6w i koreferat6w programowych do stronic 6-iu, dla komunikatów 
zgłoszonych do stronic 4-ch, dla przem6wień i dyskusji do p6ł stronicy. 
Termin nadsyłania rękopisów zamyka się z dniem I. go września 1931. 
Rękopisy, kt6re wpłyną po oznaczonym terminie, będą drukowane tylko 
w miarę mofności. 
Za Komitet organizacyjny 


Sekretarz Komitetu 
Doc. Dr. St. Proguiski.. 


Podręcznik diagnostyki i terapji 
(Poradnik dla lekarza'prllktykB) 


Wyszedł z druku, pierwszy w języku polskim Podręcznik Diagnostyki 
TerClpji. pod o
6lną redakcją Prof. Dr. Z. Sowińslue1!o i Dr. M. Millera; 
zaw;era wszelkie dane diagnostyczne i terapeutyczne z uwzględnieniem 
najnow
zych zdobyczy wsz)stkich dziedzin medycyny i stanowi podr
czną 
encyklopedję lekarską. Treść tego podręcznika pod względem materjału 
naukowego jest obfitq, pnyczem w szerokim zakresie uwz
lędnia się racjo- 
nalne i nowoczesne lecznictwo. Podręcznik obejmuje 900 str. druku z ry- 
sunkami w tekście, w ozdobnej, pł6ciennej oprawie. Książka ta ukazała się 
nakładem w Warszawskiej Ajencji Wydawniczej "Delta". 


._---------
---------------_. 
I APARAT ROENTCiENA do terapii głęb. I 
I Intensiv-Reform z dodatk. urządz. wentylowem I 
I L A M P Y, jonometr, przybory pomiarowe I pomocno I 
I APARAT ROENTCiENA do terapji powIerzch. I 
I induktorowy na ściance ochro ze wszystko dodatkami I 
Ił! do LAMPY KWARC. palnik nieużywaflY Lómpa KROMAYERA I 
I BIBLJOTEKA radjolog., dermat. i wener., czasopisma do 1931 r. włącznie I 
I Po zmarłym lekarzu sprzedaje w całości lub oddzieln. cz«,:ściami: I 
I E. GROSGLlKOWR, Łódż, R. Kościuszki 27. Tel. 151-78. I 
I St. f\. GRONI0WSKI, Warszawa Czerniaków, Zielona 11. Tel. 441-12. I 
.--------------------------... 


Redaktor odpowip.dzlałn}: 
Wydawca: 


Dr. Stefan Mozołowski 
Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej. 


Drukarnia "SILA"; Warszawa; Marszałkowska 71. Tel. 834-48. C,.
fl)J
 


-------------- 


"BIOPHARMA" G.m. bH. Wiedeń III 


"Culiuaccin Paul" 


Szczepionka skórna 


ze wszystkich dotychczasowych 
rłajskl:lteczniejszy 
klinicznie 
wypróbowany 
środek 
przeciw 
gośćcowi 


stężenie I: mitior. 


Stężenie II: fortior. 


J C 
 
, l" 
..;:
 
, 
, 
'..' 
 ....J 
,. 
. '" " 
ioł. 
I 


'1 


"'-.., '. II 


" 


ł 


... ',"!! 
' ., 


''ł.:' 


. 


Otrzymać można we wszystkich aptekach. 


Piśmiennictwo i sposób użycia wysyła na żądanie 
Przedstawicielstwo i skład na Polskę i w. m. Gdańsk: 
DON. HRNDLOWY 


R. A R C I C H O W S K I 


Warszawa, Galerja Luxemburga 61/63. 
Skrót tel. "Era-Warszawa". 


Tel. 613-21. 


--------------