polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56205

Readers on-line: 578

Total number of users since Sep 1, 2006: 71213772

Collection

Library

Frequently read publications : Książki

Page1of25 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności : NSZZ "Solidarność" Region Białystok 1980-2005. [26125]
 2. Pięć wieków Ziemi Juchnowieckiej [24098]
 3. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [22075]
 4. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [19638]
 5. Zaścianki i królewszczyzny : struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku [16725]
 6. Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku [14960]
 7. Bulle, brevia, listy okolne papieskie, tudzież Kongregacyi Dekreta, Obrządkowi Greckiemu Ziednoczonemu służące: z różnych Xiążek, Tudzież Bullaryuszu Benedykta XIV zebrane [...]. [13060]
 8. Supraśla czas miniony : w prasie przedwojennej ze zbiorów Książnicy Podlaskiej [13028]
 9. Legendy województw: białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego [12694]
 10. Sumariusz dokumentów Kamery Wojny i Domen w Białymstoku: 1796-1807. [11704]
 11. Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia : 1596-1996 [11518]
 12. Bibliografia Województwa Podlaskiego za lata 2007-2008 [10918]
 13. Bibliografia województw : białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. T. 7, (1990-1992) [10327]
 14. Miesięczne sprawozdania sytuacyjne wojewody białostockiego za 1932 r. [10073]
 15. Parki i ogrody zabytkowe w krajobrazie kulturowym Podlasia [9771]
 16. Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego : praca zbiorowa. T. 1 [9331]
 17. Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950 : indeks osobowy [9111]
 18. Miesięczne sprawozdania sytuacyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ruchu wywrotowego i ruchu zawodowego za 1932 r [8348]
 19. Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim : źródła i stan badań [8296]
 20. Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego [7921]
 21. Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego : praca zbiorowa. T. 1 [7648]
 22. Inwentarz Zespołu Akt : Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581-1882] 1883-1915 [1920-1930] : Indeks osobowy [7481]
 23. Powstanie styczniowe w Augustowskiem [7433]
 24. Opat supraski biskup Leon Ludwik Jaworowski [7364]
 25. Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku [7256]