polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 50862

Readers on-line: 32

Total number of users since Sep 1, 2006: 39196502

Collection

Library

Frequently read publications : Borderlands

 1. Revizìâ puŝ i perehodov zvěrinyh v byvšem velikom knâžectbě litovskom, c prisovokuplenìem privilegìj na vhody v puŝi i na zemli [...]. [T.1]. [78589]
 2. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [61109]
 3. Głos Litwy 1919 nr 53 [56553]
 4. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [37963]
 5. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c" pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih" aktov.Č. 1. [30093]
 6. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24786]
 7. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23153]
 8. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [22541]
 9. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [21812]
 10. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 33, Akty otnosâŝìesâ k istorii Zapadno-russkoj cerkvi. [21192]
 11. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...]. [20348]
 12. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [18654]
 13. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 4, 1911. [18420]
 14. Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasow najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1, Litwa pogańska [14813]
 15. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 3, 1910. [13187]
 16. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. [13064]
 17. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 8, Akty Vilenskago grodskago suda [12685]
 18. Dekanat oszmiański w świetle opisów parafii z 1784 r. [11947]
 19. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo białostockie [11464]
 20. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 1 (marz. 1910)-. [11315]
 21. Ordinaciâ korolevskih" puŝ" v" lĕsničestvah" byvŝago Velikago Knâžestva Litovskago [...]. [11011]
 22. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 14, Inventari imĕnij XVI-go stolĕtiâ [10931]
 23. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [10799]
 24. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 3. Dekanat Olwita [10519]
 25. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 2. Dekanat Mińsk [10371]