polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 50321

Readers on-line: 47

Total number of users since Sep 1, 2006: 38428336

Collection

Library

Frequently read publications : Borderlands

Page1of347 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Revizìâ puŝ i perehodov zvěrinyh v byvšem velikom knâžectbě litovskom, c prisovokuplenìem privilegìj na vhody v puŝi i na zemli [...]. [T.1]. [78562]
 2. Głos Litwy 1919 nr 53 [56464]
 3. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [52573]
 4. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [37939]
 5. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c" pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih" aktov.Č. 1. [30053]
 6. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24776]
 7. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23130]
 8. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [21577]
 9. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 33, Akty otnosâŝìesâ k istorii Zapadno-russkoj cerkvi. [21173]
 10. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...]. [20322]
 11. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [18590]
 12. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 4, 1911. [18407]
 13. Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasow najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1, Litwa pogańska [14803]
 14. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 3, 1910. [13181]
 15. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. [13033]
 16. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 8, Akty Vilenskago grodskago suda [12664]
 17. Dekanat oszmiański w świetle opisów parafii z 1784 r. [11683]
 18. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo białostockie [11426]
 19. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 1 (marz. 1910)-. [11300]
 20. Ordinaciâ korolevskih" puŝ" v" lĕsničestvah" byvŝago Velikago Knâžestva Litovskago [...]. [11003]
 21. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 14, Inventari imĕnij XVI-go stolĕtiâ [10920]
 22. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [10598]
 23. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 3. Dekanat Olwita [10289]
 24. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo wileńskie. [10277]
 25. Pacowie : materyjały historyczno-genealogiczne / ułożone i wydane przez Józefa Wolffa. [10262]