polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 55747

Readers on-line: 170

Total number of users since Sep 1, 2006: 54195622

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

Page1of470 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Systematyczny kurs dyktanda, ułożony podług stopniowego rozwoju pojęć, mowy i pisowni :stopień I i II [734684]
 2. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78789]
 3. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [67074]
 4. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [66147]
 5. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [62376]
 6. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [42433]
 7. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38133]
 8. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30876]
 9. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski, diaryusze, relacye, pamiętniki i.t.p. służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimiérza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego marszałka i hetmana wielkiego koronnego. T. 1 [28318]
 10. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23312]
 11. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego : Wydział Oświecenia. T. 1, Szkoły elementarne [21855]
 12. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 33, Akty otnosâŝìesâ k istorii Zapadno-russkoj cerkvi. [21310]
 13. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...]. [20575]
 14. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 4, 1911. [18466]
 15. Almanach błękitny : genealogia żyjących rodów polskich. [17943]
 16. Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno Województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie. [16985]
 17. Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasow najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1, Litwa pogańska [15019]
 18. Kronika Macieja Stryjkowskiego niegdyś w Królewcu drukowana. [14678]
 19. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 3, 1910. [13240]
 20. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [13191]
 21. Bulle, brevia, listy okolne papieskie, tudzież Kongregacyi Dekreta, Obrządkowi Greckiemu Ziednoczonemu służące: z różnych Xiążek, Tudzież Bullaryuszu Benedykta XIV zebrane [...]. [13031]
 22. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 8, Akty Vilenskago grodskago suda [12722]
 23. Kodeks kar głównych i poprawczych. [11941]
 24. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 1 (marz. 1910)-. [11465]
 25. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [11315]