polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 55941

Readers on-line: 603

Total number of users since Sep 1, 2006: 59305744

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

Page1of472 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Systematyczny kurs dyktanda, ułożony podług stopniowego rozwoju pojęć, mowy i pisowni :stopień I i II [734736]
 2. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78870]
 3. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [67211]
 4. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [67033]
 5. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [62755]
 6. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [42567]
 7. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38164]
 8. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30931]
 9. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski, diaryusze, relacye, pamiętniki i.t.p. służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimiérza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego marszałka i hetmana wielkiego koronnego. T. 1 [28390]
 10. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23355]
 11. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 33, Akty otnosâŝìesâ k istorii Zapadno-russkoj cerkvi. [22053]
 12. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego : Wydział Oświecenia. T. 1, Szkoły elementarne [21862]
 13. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...]. [21227]
 14. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [19395]
 15. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 4, 1911. [18473]
 16. Almanach błękitny : genealogia żyjących rodów polskich. [18053]
 17. Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno Województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie. [17117]
 18. Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasow najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1, Litwa pogańska [15038]
 19. Kronika Macieja Stryjkowskiego niegdyś w Królewcu drukowana. [14682]
 20. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [14031]
 21. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 3, 1910. [13252]
 22. Bulle, brevia, listy okolne papieskie, tudzież Kongregacyi Dekreta, Obrządkowi Greckiemu Ziednoczonemu służące: z różnych Xiążek, Tudzież Bullaryuszu Benedykta XIV zebrane [...]. [13038]
 23. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 8, Akty Vilenskago grodskago suda [12737]
 24. Kodeks kar głównych i poprawczych. [12198]
 25. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 1 (marz. 1910)-. [11496]